Proprietatea care se foloseşte în activitatea profesională în sectorul justiției include mijloacele fixe și imobilizările necorporale pentru care se calculează amortizarea. Prevederea este inclusă în Indicațiile metodice publicate, recent, de Ministerul Finanțelor.

Documentul definește miloacele fixe drept active deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an, valoarea unitară a căror depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală. Totodată, imobilizări necorporale reprezintă active nemonetare care nu îmbracă o formă materială, deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an.

Contabilitatea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale se ţine pe fiecare obiect de evidenţă destinat utilizării în mod individual sau complexul de componente, destinate utilizării în ansamblu.

Proprietatea pentru care se calculează amortizarea se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care include următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea obiectului, data recepţionării (data începerii creării), data punerii în funcţiune (exploatare, utilizare), costul de intrare, suma amortizării acumulate până la începutul perioadei de gestiune, suma amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante.

Fiecare obiect de evidenţă se înregistrează la costul de intrare care include valoarea de cumpărare sau de creare şi cheltuielile privind aducerea obiectului în starea necesară pentru folosire după destinație (aferente transportării, încărcării, descărcării, asigurării, instalării). Оbiectul de evidenţă care este utilizat atât în cadrul activităţii profesionale în sectorul justiției, cât şi în scopuri personale, se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale la costul de intrare numai în partea aferentă desfăşurării activităţii profesionale în sectorul justiției.

De exemplu, un birou al executorului judecătoresc dispune de o clădire cu valoarea totală de 250.000 lei, trei pătrimi (3/4) din care se foloseşte ca oficiul biroului şi o pătrime (1/4) - ca locuinţă a familiei executorului judecătoresc.

În baza datelor prezentate, valoarea de intrare a clădirii utilizate în activitatea profesională în sectorul justiției constituie 187.500 lei (250.000 lei : 4 x 3) şi se reflectă în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.

Costul de intrare a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale procurate sau create înainte de începerea activităţii profesionale în sectorul justiției, se determină cu scăderea sumei amortizării care ar fi fost calculată până la începerea folosirii obiectelor respective în activitatea profesională în sectorul justiției. Amortizarea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care se folosesc în activitatea profesională în sectorul justiției, se calculează conform modului prevăzut în legislaţia fiscală (Codul fiscal, Regulamentul privind evidenţa şi calcularea mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 289 din 14 martie 2007). Suma amortizării calculate pentru perioada de gestiune se reflectă ca cheltuieli în Registrul-jurnal.

Persoana fizică înregistrează drept cheltuieli curente ale perioadei de gestiune:

  • cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor fixe utilizate în activitatea profesională în sectorul justiției;
  • cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe în limita permisă spre deducere în anul respectiv conform Codului fiscal.

Cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe care depăşesc limita permisă spre deducere conform Codului fiscal, se atribuie la majorarea valorii obiectului reparat.

Persoana fizică la ieşirea (vânzarea, lichidarea) obiectului înregistrează:

  • valoarea obiectului asupra căreia nu s-a calculat amortizarea, ca cheltuieli în Registrul-jurnal;
  • ieşirea obiectului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale;
  • încasările de numerar sau compensările în altă formă din înstrăinarea obiectului ca venituri în Registrul-jurnal.

De exemplu, un notar a vândut un calculator al cărui cost de intrare constituie 23.000 lei. Amortizarea acumulată la data vânzării este egală cu 11.000 lei. Din vânzarea calculatorului s-a încasat 9.000 lei.

În baza datelor din prezentate, notarul înregistrează:

  • ieşirea calculatorului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale;
  • valoarea neamortizată a calculatorului ca cheltuieli în sumă de 12.000 lei (23.000 lei – 11.000 lei) în coloana 7 a Registrului-jurnal;
  • veniturile din vânzarea calculatorului în sumă de: 9.000 lei - în coloana 5 a Registrului-jurnal.

Rezultatul obţinut din vânzarea calculatorului va constitui pierdere în sumă de 3.000 lei (12.000 lei – 9.000 lei).

Menționăm că, autoritățile au venit cu reguli comune de perfectare a documentelor contabile de către persoanele care activează ca avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat. În Indicațiile metodice publicate sunt stabilite mai multe criterii privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor, dar și prezentate exemple privind reflectarea datelor contabile.

Totodată, numerarul, inclusiv din conturile la bănci, se contabilizează de persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției în conformitate cu actele normative pentru efectuarea operațiunilor de casă și prin virament în economia națională a Republicii Moldova. De asemenea, sunt stabilite reguli privind inventarierea patrimoniului deținut.