Odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, începând cu 1 aprilie, Legea petiționării, care explica modalitatea de examinare a petițiilor cetățenilor Republicii Moldova, adresate instituțiilor statului. Această procedură se regăsește acum în Codul administrativ, care vine și cu unele elemente noi în privința petițiilor.

Ce reprezintă o petiție?

Petiția este orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică. Mai exact, dacă depuneți o cerere înseamnă că solicitați emiterea unui act administrative individual sau efectuarea unei operațiuni administrative. Dacă depuneți o sesizare înseamnă că informați autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public, iar dacă veniți cu o propunere înseamnă că scopul este ca autoritatea publică să facă anumite acțiuni de interes public.

Potrivit Codului administrativ,o petiție poate fi depusă la instituțiile statului: 

  • În scris la autoritate ori expediată prin poștă sau fax. În cazul în care depuneți o petiție la sediul autorității publice, atunci trebuie să vi se elibereze o dovadă că solicitarea a fost înregistrată. În cazul, petițiilor depuse prin fax, aceasta se consideră depusă din momentul înregistrării acesteia la autoritate. Petițiile trimise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poștal înainte de expirarea termenului.
  • Transmisă în formă electronică. În cazul în care utilizați e-mail-ul pentru a depuse o cerere, sesizare sau propunere, autoritatea publică este obligată să comunice în cel mult două zile, tot prin e-mail, numărul de înregistrare al petiției. În caz de litigiu, dovada depunerii petiției în formă electronică, respectiv a comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul ”Trimise”. În același timp pentru o utilizare în condiții bune a activității de soluționare a petițiilor prin mijloace electronice, autoritățile publice sunt obligate să ofere posibilitatea depunerii petițiilor online pe pagina web, iar petiționarul să primească automat dovada de înregistrare.  În cazul depunerii petițiilor în formă electronică, aceasta trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic, adică să fie semnat electronic.
  • Depusă verbal, fiind consemnată într-un proces verbal. Acestea se înregistrează din momentul consemnării în procesul verbal.

Autoritatea publică căreia îi este adresată petiția este obligată să o primească și să o înregistreze imediat. Autoritatea nu are dreptul să refuze primirea petițiilor doar din motiv că nu se consideră competentă sau fiindcă  o consideră neîntemeiată sau inadmisibilă. Totuși, în cazul în care petiția ține de competența altei autorități publice, aceasta se expediază la instituția competentă în termen de cinci zile lucrătoare din momentul înregistrării acesteia. În acest caz, petiționarul este informat.  Din momentul depunerii petiției, se inițiază o procedură administrativă, a cărei termen general de soluționare este 30 de zile.

Conținutul petiției

O petiție trebuie să conțină următoarele elemente: 

  • Numele, prenumele (persoană fizică) sau denumirea (persoană juridică) petiționarului; 
  • Domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de e-mail electronică, dacă se solicită răspuns  electronic;
  • Denumirea autorității publice; 
  • Obiectul petiției și motivarea; 
  • Semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit. În cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Autoritățile publice trebuie să ofere petiționarilor formulare de cereri atât în format electronic, care să fie găsite pe pagina web a instituției, cât și în format tipărit, care să fie găsite la sediile instituțiilor. 

În cazul în care autoritatea publică nu a soluționat o cerere în termen legal, petiționarul este în drept să înainteze o acțiune în contenciosul administrativ.