Orice contract încheiat între agentul economic şi consumator pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare și fără echivoc pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

În scopul asigurării unei protecţii adecvate a consumatorilor contractele închiate cu consumatorii trebuie să conțină următoarele drepturi:

 • libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale abuzive în vânzare, de natură a influenţa opţiunea acestora;
 • de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a preţului sau tarifului, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor;
 • de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate şi acceptate;
 • de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
 • de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi;
 • de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil. Majorarea preţului stabilit iniţial este posibilă numai cu acordul consumatorului;
 • de a sesiza organul pentru protecţia consumatorilor asupra încălcării drepturilor şi intereselor lor legitime, în calitate de consumatorii.

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Se consideră că o clauză nu a fost negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele-standard sau conditiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Deasemenea sunt considerate a fi abuzive acele prevederi contractuale care:

 • dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contrac;
 • obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
 • obligă consumatorul să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care comerciantul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
 • dau dreptul comerciantului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;
 • dau dreptul comerciantului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
 • dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
 • dau dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze clauzele contractuale;
 • restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
 • obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;
 • restrâng sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul;
 • exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vătămării consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni ori omisiuni ale comerciantului privind utilizarea produselor şi serviciilor;
 • exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor, în special prin arbitraj;
 • permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;
 • dau dreptul comerciantului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane - agent, mandatar etc., fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;
 • prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare in raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței efectuează controlul respectării prevederilor în partea referitoare la contractele încheiate cu consumatorii și constatarea clauzelor abuzive în contracte, la sesizarea consumatorului sau din oficiu, în condițiile legii.

În cazul constatării clauzelor abuzive în contractul încheiat cu consumatorul, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței întocmește act de constatare și intentează acțiune în instanța de judecată în vederea solicitării constatării nulității acestor clauze.