Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind modalitatea impozitării veniturilor  obținute de asociații societăţii din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social.

SFS notează că, în conformitate cu prevederile art. 254 alin. (l) lit. c) şi alin. (2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporțională participațiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.

Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.

Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:

  • dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic (art.12 pct.3));
  • constituie surse de venituri impozabile alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate care nu sânt neimpozabile conform legislației fiscale (art. 18 lit.o)); - agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);
  • impozitul conform alin.(2) se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 (art. 90 alin. (3));
  • persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuţa întâi).

 
Astfel, veniturile peste cota de participație depusă în capitalul social obținute în urma distribuirii profitului net urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.

Concomitent, în cazul în care la repartizarea profitului net între asociați/acționari se acordă o cotă-parte din profit mai mică decât cota de participație depusă în capitalul social, mărimea acesteia se încadrează în limita cotei de participație, se aplică tratamentul fiscal aferent dividendelor.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 2, 4 și 5 alin (1) din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariaţilor de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată.

În sistemul tarifar şi sistemele netarifare salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.

Salariul de bază se stabileşte sub formă de salarii tarifare pentru muncitori şi salarii ale funcţiei pentru funcţionari, specialişti şi conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit calificării, gradului de pregătire profesională şi competenţei salariatului, calităţii, gradului de răspundere pe care îl implică lucrările executate şi complexităţii lor.

Salariul suplimentar reprezintă o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru muncă eficientă şi inventivitate şi pentru condiţii deosebite de muncă. El include adaosurile şi sporurile la salariul de bază, alte plăţi garantate şi premii curente, care se stabilesc în conformitate cu rezultatele obţinute, condiţiile de muncă concrete, iar în unele cazuri prevăzute de legislaţie – şi luîndu-se în considerare vechimea în muncă.

Alte plăţi de stimulare şi compensare includ recompensele conform rezultatelor activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi regulamentelor speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de legislaţie care nu contravin acesteia. Sursa de plată a salariului pentru salariaţii din sectorul real o constituie o parte din venitul obţinut din activitatea economică a unităţii.

Astfel, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social, urmează a fi impozitată conform art.88 din Codul fiscal, în cazul în care aceste plăți sunt acordate drept o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru munca eficientă şi inventivitate, pentru condiții deosebite de muncă, pentru rezultatele activităţii anuale, etc.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate supra, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social se va impozita conform art.90 alin.(3) din Codul fiscal.

Temei pentru actualizarea bazei generalizate a practicii fiscale: Scrisorile Ministerului Finanțelor al RM nr. 15/2-13/154 din 26.04.2021 și 15/2-12/240 din 12.07.2021.