Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în sistemul Ministerului Justiției în anii 2019-2020. Scopul auditului public extern a constat în evaluarea conformității achizițiilor publice în perioada 2019-2020.

În perioada menționată, autoritățile contractante din sistemul Ministerului Justiției au efectuat achiziții publice în valoare totală de 327,2 milioane lei, cu organizarea a 43 de licitații deschise, 53 de proceduri ale  cererii ofertelor de prețuri, 616 achiziții prin contracte de valoare mică, 47 de proceduri de negociere și 3 proceduri exceptate de la prevederile Legii privind achizițiile publice.

Din totalul cheltuielilor executate pentru achiziții publice, ponderea majoră o deține Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) în sumă de 257,3 milioane lei, sau 78,6%, urmată de Inspectoratul Național de Probațiune (INP) în sumă de 23,9 milioane lei, sau 7,3%, Agenția Națională a Arhivelor (ANA) în sumă de 21,7 milioane lei, sau 6,6%, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) în sumă de 10,7 milioane lei, sau 3,3%, Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) în sumă de 6,9 milioane lei, sau 2,1%, și Ministerul Justiției (MJ) în sumă de 4,1 milioane lei, sau 1,3%. 

Pentru evaluarea conformității achizițiilor publice și utilizării resurselor financiare în cadrul sistemului Ministerului Justiției în anii 2019-2020, având în vedere riscurile identificate la etapa de planificare, auditul public extern a supus verificării achizițiile publice și cheltuielile executate de către MJ, ANP și INP, care au însumat în total 285,3 milioane lei, ce constituie 87,2 % din totalul cheltuielilor pentru achiziții publice din sistemul Ministerului Justiției. Concomitent au fost supuse verificării investițiile capitale în sistemul Ministerului Justiției pentru construcția sediilor unor judecătorii și construcția sau reconstrucția unor penitenciare.

Generalizând constatările și concluziile formulate, auditul public extern relevă următoarele:

  • Neîntocmirea și nepublicarea, de către ANP a anunțurilor de intenție a 14 licitații publice în valoare de 39,8 milioane lei în anul 2019 și, respectiv, a 20 de licitații publice în valoare de 81,5 milioane lei în anul 2020. Situații analogice au fost constatate de audit în anul 2019 la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în cazul a 4 licitații publice în valoare totală de 4,2 milioane lei, precum și la Penitenciarul nr. 2 din Lipcani, în cazul unei licitații publice în valoare de 0,9 milioane lei.
  •  Nepublicarea de către ANP a planului anual de achiziții, aprobat la 25 ianuarie 2019, în valoare de 85,5 milioane lei, precum și a planului de achiziții actualizat pentru semestrul I a anului 2019, aprobat la 28 iunie 2019 în valoare de 91,3 milioane lei. Situații similare se atestă în anul 2019 și în cadrul a 19 instituții din subordinea ANP, care au inclus achiziții de bunuri, servicii și lucrări în valoare totală de 91 milioane lei.
  •  Neactualizarea de către 18 instituții din subordinea ANP a planurilor anuale de achiziții publice pentru anul 2019, fiind efectuate achiziții neplanificate în valoare de 8,6 milioane lei, fără includerea acestora în planurile anuale sau modificarea acestora. Situații analogice se atestă și în cadrul ANP, valoarea achizițiilor efectuate în lipsa planificării însumând 3 milioane lei.
  • Studiul insuficient al pieței de către unele instituții penitenciare în anul 2019 a condiționat suportarea cheltuielilor suplimentare în cadrul sistemului penitenciar de circa 0,4 milioane lei pentru achiziționarea unor produse alimentare similare la preț diferit.
  •  În anii 2019-2020 se atestă un nivel redus de executare a unor investiții capitale în cadrul Ministerului Justiției, auditul identificând unele problematici și deficiențe în procesele de construcție și de reconstrucție a unor obiective investiționale, nefiind valorificate resurse bugetare pentru investiții capitale în sumă totală de 216,2 milioane lei în anul 2019 și, respectiv, 390,9 în anul 2020.

 Referitor la investițiile capitale pentru construcția sediilor unor judecătorii, se menționează că, prin Hotărârea Parlamentului nr. 21 din 03.03.2017, a fost aprobat Planul de construire a clădirilor noi și de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești. În context, au fost identificate unele iregularități:

  • Ministrul Justiției nu a asigurat realizarea etapizată a acțiunilor Planului pentru anii 2019-2020, nefiind elaborată documentația de proiect și de deviz, și nici executate lucrările de construcție a 5 sedii judecătorești. În anul 2020, urmau a fi finalizate lucrările de construcție la obiectivele menționate și întocmite procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, cu înregistrarea clădirilor la organul cadastral.
  • De asemenea, Ministrul Justiției nu a asigurat realizarea, iar în unele cazuri a realizat cu întârziere și unele acțiuni aferente perioadelor precedente anilor 2019-2020, prevăzute de Plan, care țin de identificarea și atribuirea unor terenuri pentru construcția sediilor a 7 judecătorii.

Situațiile atestate de audit afectează implementarea în termen a unor politici guvernamentale în domeniul justiției, care țin de îmbunătățirea condițiilor de detenție și asigurarea instanțelor judecătorești cu sedii și condiții adecvate de muncă. Concomitent, aceste situații generează un impact financiar negativ, implicând costuri suplimentare din bugetul de stat, cauzate de tergiversările în realizarea construcției și reconstrucției obiectelor investiționale.

Rezultatele auditului public extern, bazate pe evaluările și activitățile desfășurate, denotă că  procesul de achiziții publice și utilizarea resurselor financiare publice în cadrul sistemului Ministerului Justiției în anii 2019-2020 au fost afectate de unele nereguli și deficiențe, condiționate, în mare măsură, de implementarea insuficientă a sistemului de control intern managerial, precum și de realizarea neconformă de către grupurile de lucru pentru achiziții din cadrul acestor entități a atribuțiilor și funcțiilor stabilite.

Curtea de Conturi conchide că procesul de achiziții publice și utilizarea resurselor financiare în cadrul sistemului Ministerului Justiției în anii 2019-2020 sunt parțial conforme prevederilor legale, urmând a fi întreprinse măsuri de consolidare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial cu referire la domeniile auditate.