Ministerul Justiției intenționează să elaboreze sistemul informational automatizat ”e-Integritate”, destinat depunerii, arhivării, verificării şi analizării automate a declarațiilor de avere şi interese personale. Sistemul va facilita accesul electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public cu respectarea condițiilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Prevederile se regăsesc într-un proiect propus de către minister pentru consultări publice. 

Proiectul delimitează subiecții raporturilor juridice în domeniul creării, dezvoltării și utilizării sistemului informațional automatizat ”e-Integritate” fiind reglementate atribuțiile acestora. 

Scopul sistemului informațional automatizat constă în realizarea sarcinilor și politicilor statului în domeniul prevenirii corupției şi implementării mecanismelor de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, verificării averilor, intereselor personale și conflictelor de interese, a incompatibilităților şi restricțiilor.

Obiectivele de bază specifice stabilite pentru sistemul informațional automatizat ”e- Integritate” sunt: 

  • celeritatea depunerii declaraţiilor de avere şi interese personale;
  • fortificarea capacității instituționale ale Autorității Naționale de Integritate; 
  • facilitarea implicării altor instituții pentru furnizarea automată de date;
  • facilitarea implementării politicilor anticorupție. 

Printre principalele sarcini ale sistemului informațional automatizat ”e-Integritate” se numără: 

  • semnarea şi depunerea în formă electronică a declarațiilor de avere şi interese personale de către subiecții declarării; 
  • publicarea datelor cu caracter personal din declarațiile electronice de avere şi interese personale în limitele şi condiţiile prevăzute de Legea privind declararea averii şi a intereselor personale, inclusiv căutarea declarațiilor electronice de avere şi interese personale în baza unor criterii prestabilite de filtrare; 
  • verificarea automatizată a declarațiilor de avere şi interese personale în vederea depistării discordanței datelor indicate în declarații cu datele din registrele de stat și alte sisteme informaționale; 
  • ținerea Registrului electronic al subiecților declarării averii şi intereselor personale. 

Proiectul de asemenea, propune reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a protecției și securității informației conținute în sistem, identificînd obiectele ce necesită a fi protejate și metodele de protecție, inclusiv cele de contracarare a pericolelor informaționale. 

Arhitectura sistemului este concepută după schema-tip a infrastructurii informaționale a sistemului informațional automatizat. 

Sistemul va utiliza serviciile guvernamentale de platformă MPass, MSign, MLog, MNotify și va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Sistemul se va integra cu alte sisteme informaționale sau registre de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect.