Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă producătorilor locali și furnizorilor să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor privind oferirea informaţiilor complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate precum și protecţia împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime.

Cadrul normativ pentru furnizarea serviciilor societăţii informaţionale este constituit din Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerţul electronic, care stabilește principiile de reglementare a comerţului electronic, condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, răspunderea furnizorilor de servicii şi a intermediarilor, precum și principiile de susţinere a cooperării între Republica Moldova şi alte state în procesul de furnizare a serviciilor societății informaţionale.

Potrivit reglementărilor legale, furnizorul de servicii (persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător) este obligat să asigure destinatarilor serviciilor (consumatorilor) şi organelor de control ale statului accesul uşor, direct şi permanent la informaţia autentică despre sine în format electronic, în limba română. Din proprie iniţiativă, informaţia poate fi expusă suplimentar şi în altă limbă pe larg utilizată. Informația va cuprinde următoarele date:

 • denumirea completă, inclusiv forma de organizare juridică – în cazul persoanei juridice; numele şi prenumele – în cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de întreprinzător individual;
 • numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual;
 • adresa juridică, adresa de poştă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact;
 • numărul şi termenul de valabilitate a autorizaţiei (în cazul în care pentru efectuarea activităţii este necesară autorizaţie), precum şi denumirea autorităţii administraţiei publice ce a eliberat autorizaţia;
 • în ceea ce priveşte profesiile reglementate – titlul profesional, organismul profesional sau instituţia similară la care furnizorul este înregistrat, o referire la normele profesionale aplicabile profesiei respective şi la modalităţile de a le accesa;
 • codul TVA;
 • datele privind condiţiile expedierii, precum şi preţurile bunurilor destinate vînzării, tarifele lucrărilor ce vor fi executate sau serviciilor ce vor fi prestate;
 • preţurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neincluderii în preţuri şi tarife a impozitelor;
 • includerea sau neincluderea în preţuri şi tarife a cheltuielilor de livrare şi/sau a altor cheltuieli, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;
 • numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
 • termenele de plată;
 • perioada de valabilitate a ofertei şi a preţului;
 • alte date ce urmează a fi prezentate în conformitate cu contractul dintre părţi şi cu actele legislative sau la decizia furnizorilor de servicii şi a destinatarilor serviciilor.

Aceste informații trebuie corelate cu prevederile art. 1015 Cod Civil, care statuează cerințele de conținut al informațiilor în cazul contractelor la distanță și celor negociate în afara spațiilor comerciale.

Ofertele sau informaţiile cu privire la bunurile, lucrările sau serviciile propuse de furnizorul de servicii trebuie să fie prezentate în formă electronică în aşa fel încît să permită reproducerea informaţiei fără denaturări şi formarea unei imagini clare despre furnizorul de servicii, precum şi despre bunurile, lucrările şi serviciile propuse de acesta, preţurile şi tarifele lor şi condiţiile de vînzare, executare sau prestare.

Furnizorul de servicii poartă răspundere, în conformitate cu legea, pentru prezentarea de informaţii neveridice organelor de control ale statului sau subiecţilor comerţului electronic, precum şi pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte.

Protecția datelor cu caracter personal

La prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii sînt obligaţi să respecte regimul de confidenţialitate a datelor, să întreprindă măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau întîmplător, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii ilicite sau neautorizate, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite.

Furnizorii de servicii trebuie să facă publice termenele şi condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal şi să ofere informaţii detaliate privind:

 • numărul de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal;
 • categoriile informaţiilor colectate de la consumator, scopul colectării acestora şi modul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • drepturile de care dispune consumatorul în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, în special dreptul de intervenţie şi de opoziţie, modul de realizare a acestor drepturi;
 • cazurile în care datele cu caracter personal pot fi divulgate terţilor;
 • punctul de contact pentru solicitările consumatorilor cu privire la datele cu caracter personal care îi vizează;
 • mecanismele şi modul de monitorizare a activităţilor on-line ale consumatorului (cookie-uri) în scopuri de marketing, procedura de obţinere a consimţămîntului pentru astfel de practici;
 • dreptul de a refuza colectarea datelor cu caracter personal de către furnizorul de servicii;
 • modalitatea de retragere a consimţămîntului.

Furnizorul de servicii va oferi de asemenea informaţii generale despre măsurile organizatorice şi tehnice întreprinse pentru protecţia datelor cu caracter personal ale consumatorilor.

În cazul în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru prevenirea, cercetarea şi depistarea fraudelor legate de serviciile societăţii informaţionale, aceasta se realizează fără consimţămîntul persoanei la care se referă datele respective.

Dacă consumatorul consideră că i-au fost încălcate drepturile la protecţia datelor cu caracter personal, acesta poate înainta o plîngere la adresa autorităţii naţionale de protecţie a datelor cu caracter personal care, fără să afecteze atribuţiile altor autorităţi publice, efectuează controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal şi informează consumatorul vizat în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Încălcarea de către furnizorii de servicii a prevederilor legii atrage după sine răspunderea civilă, penală sau contravenţională, după caz, conform legii. În acest sens, APCSP recomandă consumatorilor și mediului de afaceri să valorifice resursa informațională 022 51 51 51, oferită gratuit de APCSP (cu excepția tarifului apelului perceput de compania de telefonie), în scopul informării și consilierii în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.