Condamnații, deținuți cel puțin 10 zile în condiții inumane ori degradante, vor putea solicita de la 1 ianuarie 2019 reducerea pedepsei sau despăgubiri bănești.

În acest sens, Codul de Procedură Penală a fost completat cu trei articole noi, modificările fiind publicate în Monitorul Oficial din 12 decembrie.

Potrivit noilor prevederi, condamnații care au fost deținuți cel puțin 10 zile în condiții contrare prevederilor art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante) pot solicita, cu titlu de despăgubiri, reducerea pedepsei. Reducerea va fi calculată în termeni de la 1 la 3 zile de reduceri pentru 10 zile de detenție în condiții precare, calculate cumulativ.

Preveniții vor fi despăgubiți în conformitate cu art. 385 alin. (5) și (6) CPP sau, după caz, prin înaintarea unei acțiuni civile.

Dacă partea neexecutată din pedeapsă nu va permite deducerea integrală a reducerii pedepsei sau perioada încălcării condițiilor de detenție este mai mică de 10 zile, în privința perioadei rămase condamnatul poate solicita despăgubire în valoare bănească. Suma va fi calculate în mărime de până la 2 unități convenționale (100 de lei) pentru fiecare zi în care condamnatul a suferit încălcarea condițiilor de detenție, precum și a costurilor și cheltuielilor aferente.

Reducerea pedepsei sau, după caz, încasarea despăgubirii bănești se va efectua indiferent de confirmarea sau neconfirmarea vinovăției organului care pune în executare sentința sau încheierea ori a persoanelor publice din cadrul acestui organ.

Noile articole introduse în Codul de procedură penală prevăd și modalitatea depunerii/examinării/soluționării plângerilor împotriva administrației instituției penitenciare referitoare la condițiile de detenție, care afectează grav drepturile condamnatului sau ale prevenitului.

Astfel, plângerile respective vor putea fi înaintate de către condamnat sau prevenit, personal sau prin intermediul unui avocat, la instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află instituția penitenciară în care se deține condamnatul sau prevenitul ori, după caz, din care a fost eliberat.

Plângerea va trebui să conțină datele privind perioada și locul detenției, precum și descrierea detaliată a condițiilor materiale care afectează grav drepturile condamnatului sau ale prevenitului, cu solicitarea de a obliga administrația instituției penitenciare să înlăture condițiile materiale contestate. La plângere vor putea fi anexate explicațiile altor condamnați sau preveniți, copiile plângerilor anterioare, adresate administrației penitenciarului sau autorităților de supraveghere, și răspunsurile lor, alte probe relevante. Concomitent cu depunerea plângerii, se va expedia o copie a acesteia, cu anexarea materialelor respective, către organul care pune în executare sentința sau încheierea.

Plângerile se vor depune pe parcursul detenției inumane sau degradante, sau în termen de 6 luni de la data când condamnații nu mai sunt deținuți în astfel de condiții, dar nu mai târziu de 4 luni de la eliberarea din locul de detenție.

Aceste plângeri se vor examina de către judecătorul de instrucție, cu participarea condamnatului sau a prevenitului și, după caz, a avocatului acestuia și a reprezentantului administrației instituției penitenciare.

Sarcina probațiunii lipsei de încălcare a condițiilor de detenție invocate de condamnat sau prevenit și a lipsei suportării unui prejudiciu moral îi revine reprezentantului administrației instituției penitenciare.

Pentru examinarea plîngerii, reprezentantul administrației instituției penitenciare va prezenta instanței de judecată în scris, în termen de 10 zile, un raport în care răspunde la toate pretențiile invocate de condamnat sau prevenit în plângere, cu menționarea măsurilor întreprinse pentru înlăturarea condițiilor de detenție contestate, dacă asemenea măsuri au fost întreprinse. Copia raportului și a materialelor anexate la acesta se va înmâna condamnatului sau, după caz, prevenitului care a depus plângerea de către reprezentantul administrației instituției penitenciare.

Termenul maxim de examinare a plângerilor respective este de 3 luni.

În procesul examinării acestor plângeri, instanța de judecată va da apreciere atât probelor prezentate de părți, cât și rapoartelor instituțiilor naționale și internaționale în domeniu. Totodată, la evaluarea condițiilor de detenție, instanța va ține cont de efectele cumulative ale condițiilor generale raportate la caracteristicile individuale respective ale condamnatului sau ale prevenitului, precum și de perioada în care condamnatul sau prevenitul a fost deținut în condițiile contestate.

Dacă instanța va constata că condamnatul sau prevenitul a fost deținut în condiții inhumane sau degradante, aceasta va obliga administrația penitenciarului să înlăture condițiile precare de detenție, stabilindu-i un termen concret, care nu va depăși 15 zile, după expirarea căruia instituția penitenciară informează instanța de judecată despre executarea încheierii.

Dacă instanța nu va constata deținerea în condiții precare, aceasta va putea dispune respingerea plângerii.

Încheierile instanței în privința acestor plângeri vor deveni executorii imediat, putând fi atacate cu recurs la curtea de apel de către părți, în termen de 10 zile de la data pronunțării, prin intermediul instanței de fond.

În cazul încasării mijloacelor bănești, încheierile instanței de judecată se vor executa în condițiile prevăzute de Codul de executare.