Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale ”Unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.”

Astfel, unităţile şi persoanele fizice obligate să se prezinte la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, pentru înregistrare ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt:

  • organizaţiile necomerciale, partidele politice, sindicatele, patronatele, cultele religioase și părțile lor componente, precum și altor persoane juridice de drept public sau privat, etc. al căror mod de constituire și funcționare este reglementat de alte legi speciale;
  • gospodăriile ţărăneşti;
  • persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente, care activează pe teritoriul Republicii Moldova şi au obligaţia să calculeze şi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat în conformitate cu legislaţia;
  • persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
  • persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal;
  • liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei;
  • titularii patentei de întreprinzător;
  • persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Modul de luare la evidenţă a unităţilor şi persoanelor fizice în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat este reglementat de Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Totodată, Casa Naţională de Asigurări Sociale întreprinde acţiuni de colaborare cu instituţiile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat pentru recepţionarea electronică a informaţiilor şi luarea la evidenţă a unităţilor şi persoanelor fizice în calitate de plătitori de contribuţii în baza acestor informaţii, respectiv, excluderea necesităţii de prezentare la subdiviziunile teritoriale a Casei Naţionale.

În cazul în care una din categoriile de persoane menţionate mai sus va fi înregistrată în baza informaţiilor electronice pe pagina oficială a Casei Naţionale vor fi plasate informaţiile de rigoare.