Organul executiv al Băncii de Finanţe şi Comerţ a anunțat convocarea repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, după ce Adunarea convocată pentru data de 22 decembrie 2020, nu a avut loc din pricina lipsei cvorumului necesar.

La adunare au fost înregsitraţi 29 de acţionari care deţin 622.829 de acţiuni, ce constituie 66,37% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, dar conform Statutului Băncii, cvorumul necesar fiind nu mai puţin de 2/3 din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, ce constituie 66,67%.

În aceste circumstanțe, Consiliul Băncii a hotărât convocarea repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru data de 28 ianuarie, ora 11.00, în incinta Garden Palace Events Restaurant (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, nr.8 ).

În cadrul Adunării, urmează să fie discutate următoarele subiecte:

  1. Cu privire la executarea hotărârii Adunării generale a acţionarilor nr.65 din 16.06.2020 pusă în sarcina Consiliului, de a examina întrebarea privind achitarea / neachitarea dividendelor intermediare pentru 2020.
  2. Cu privire la executarea hotărârii Adunării generale a acţionarilor nr.65 din 16.06.2020 privind plata dividendelor acţionarilor sub forma acţiunilor de tezaur conform art.49, alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni şi pct.9.8. din Statutul Băncii.
  3. Cu privire la cedarea către acţionarii ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. acţiunilor de tezaur în conformitate cu art. 78, alin. (3), lit. a) din Legea privind societăţile pe acţiuni.
  4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
  5. Cu privire la aprobarea Statutului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în redacţie nouă.
  6. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în redacţie nouă.
  7. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii.

Lista acţionarilor ce au drept să participe la Adunarea generală extraordinară convocată repetat este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 02.12.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale extraordinare.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară se va efectua pe data de 28 ianuarie, de la ora 10:00 până la ora 10:50.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară acţionarii vor prezenta actul de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz) cu instrucţiunile privind exprimarea votului, date de acţionar care l-a desemnat.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare începând cu data de 18.01.2021 în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00 -14:00) la Serviciul guvernanţă corporativă, bir. 501, Oficiul central al Băncii de pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin, 26.

În contextul situaţiei epidemiologice, Banca va lua toate măsurile necesare de protecţie contra COVID-19. Totodată, măsurile de siguranţă pot fi schimbate, completate sau anulate, în funcţie de deciziile autorităţilor publice în vigoare pentru data ţinerii Adunării.

În cazul în care, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică va emite Hotărârea privind interzicerea desfăşurării întrunirilor în masă cu caracter unic, Banca va informa suplimentar acţionarii despre data şi modul de ţinere a Adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile nou stabilite.