Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare.

Documentul se referă la politicile contabile, recunoaşterea şi evaluarea activelor, precum şi a obligaţiilor asigurătorilor (reasiguratorilor), prevederi generale şi speciale asupra posturilor bilanţului, asupra elementelor contului de profit şi pierdere; formatul bilanţului; formatul contului de profit şi pierderi, inclusiv a conturilor tehnice şi non – tehnice pentru asigurările de viaţă şi asigurările generale; formatul situației fluxurilor de trezorerie; formatul raportului privind fluxul capitalului social, raportul privind investiții, precum și conținutul notelor explicative la situațiile financiare.

Autorii inițiativei menționează că având în vedere specificul sectorului asigurărilor, prin acest Regulament se instituie regula comparării datelor din bilanţul contabil şi din contul de profit şi pierdere, comparabilitate ce depinde în mod esenţial de valoarea atribuită elementelor de activ şi pasiv înscrise în bilanţ.

Aceștia mai spun că pentru o apreciere corectă a situației financiare a societăților de asigurări, este necesară indicarea valorii actuale a investițiilor, precum și a valorii acestora calculate pe baza principiului costului de achiziție sau a costului de producție. Totuși, deoarece obligația de a indica cel puțin în notele explicative la situațiile financiare, valoarea actuală a plasamentelor este formulată doar în scopul comparabilității și al transparenței fără intenția de a modifica tratamentul fiscal aplicat societăților de asigurare.

În acest context şi având în vedere prevederile IFRS, proiectul Regulamentului stabileşte principii contabile de bază, conform cărora primele de asigurare vor fi recunoscute ca venituri atunci când asigurătorul (reasiguratorul) obţine dreptul contractual sau necondiţionat de a le încasa, iar cheltuielile vor fi recunoscute atunci când apar fără a fi compensate cu comisioanele sau îndemnizaţiile de reasigurare sau oricare alte venituri din reasigurare.

Concomitent, cheltuielile de achiziţie apărute vor fi atribuite primelor subscrise în perioada de gestiune. Întrucât o proporţie a primelor subscrise în perioada de gestiune este reportată în perioada următoare, va fi adecvat să fie reportată şi o proporţie echivalentă a cheltuielilor de achiziţie corespunzătoare, iar obligaţiile de asigurare vor rămâne înregistrate în bilanţ până la executare, anulare, expirare fără a fi compensate cu activele din reasigurare corespunzătoare.

Totodată, este de menționat că actuarul va certifica caracterul adecvat al metodologiei utilizate la calcularea cheltuielilor de achiziţie reportate şi caracterul rezonabil al aşteptărilor de a recupera cheltuielile de achiziţie reportate în limitele perioadei utilizate la calculul primelor, pe clase şi tipuri de asigurare.