Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar. Documentul stabilește modul de organizare și de desfășurare a licitaţiilor de vânzare a bunurilor mobile și imobile de către notar, condiţiile de participare la licitaţii, de achitare a costului bunului adjudecat, de desemnare a câștigătorului. În cazul procedurii de organizare și desfășurare a licitaţiilor de către notar se impun restricţiile generale de incompatibilitate prevăzute de lege.

Principiile care stau la baza organizării și desfășurării licitaţiilor de vânzare a bunurilor mobile și imobile de către notar sunt: publicitatea, transparenţa, imparţialitatea, nediscriminarea și tratamentul egal a participanților și ofertanţilor, libertatea concurenţei și confidenţialitatea.

Licitaţiile organizate și desfășurate de notar conţin următoarele etape procedurale: organizarea licitaţiei, desfășurarea licitaţiei și desemnarea câștigătorului și semnarea procesului-verbal al licitaţiei.

Organizarea și desfășurarea licitaţiilor este condiţionată de:

  • încheierea contractului cu solicitantul;
  • publicarea prealabilă a comunicatului informativ cu privire la licitaţie;
  • asigurarea liberului acces la documentația licitaţiei și a drepturilor egale pentru toţi participanţii, cu excepţia celor lipsiţi de acest drept, în condiţiile legii;
  • preţul maxim propus.

Organizarea și desfășurarea licitaţiei are loc în baza unui contract de prestare a serviciilor încheiat între solicitant și notar, care va reglementa condiţiile de organizare și desfășurare a licitaţiei, mărimea remuneraţiei notarului, mărimea taxei de participare și alte date pertinente.

Sursele financiare pentru organizarea și desfășurarea licitaţiilor provin din taxa de participare la licitaţie, nerambursabilă, care se depune sau se transferă la contul indicat în comunicatul informativ. Solicitantul avansează cheltuielile de organizare și de desfășurare a licitaţiei. În cazul în care cheltuielile sunt compensate din contul taxei de participare și/sau a acontului, la cerere, notarul restituie solicitantului plăţile avansate.