Conform proiectului Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor evaluarea, evidența, utilizarea, răscumpărarea și păstrarea cadourilor primite de agenții publici, subiecţii ai Legii nr.82/2017, va fi realizată de o Comisie de evaluare şi evidenţă a cadourilor. Aceasta va fi compusă din trei membri, inclusiv un preşedinte şi un secretar și constituită, prin act administrativ al conducătorului entității publice.

Comisia va ţine evidenţa cadourilor admisibile și inadmisibile; va evalua cadourile admisibile; va returna cadoul admisibil beneficiarului; va propune conducătorului entității publice, după caz, păstrarea cadoului admisibil în gestiunea entității publice, transmiterea cadoului inadmisibil către autoritatea anticorupţie responsabilă (Centrul Național Anticorupție), alte autorităţi publice cu competenţe specifice sau transmiterea cadoului admisibil cu titlu gratuit în scopuri de caritate. De asemenea, va asigura păstrarea şi securitatea cadourilor admisibile predate Comisiei; va inventaria cadourile admisibile; va preda cadourile inadmisibile recepționate de la beneficiari autorității anticorupție responsabile (Centrului Național Anticorpție), va menține și actualiza trimestrial pe pagina web a entității publice Registrul de evidență a cadourilor admisibile şi beneficiarilor acestora, inclusiv Registrul de evidență a cadourilor inadmisibile.

Atribuția de evaluare a cadourilor este una de bază a Comisiei care trebuie să o îndeplinească în cazul declarării cadourilor admisibile. Evaluarea va avea loc în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea de către subiectul declarării a demersului privind predarea cadoului admisibil. Concret, Comisia urmează să evalueze cadourile având în vedere prețul de piață al acestuia indicat în demersul beneficiarului sau documentele anexate la demers.

În cazul absenței informațiilor privind prețul cadoului admisibil, Comisia va determina valoarea acestuia pornind de la prețul de piață la data predării cadoului admisibil pentru bunuri sau servicii analogice și utilizînd o medie de trei mostre ale căror prețuri să difere semnificativ. Dacă se cunoaște prețul cadoului admisibil în valută străină, valoarea acestuia se stabilește în lei moldovenești la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua evaluării.

Ca urmare a evaluării, Comisia va lua una din următoarele decizii: returnarea cadoului admisibil beneficiarului, în cazul în care valoarea cadourilor admisibile nu depășesc cumulativ suma de 1.000 lei în decursul unui an calendaristic; răscumpărarea cadoului admisibil, în cazul în care valoarea cadourilor admisibile depășește cumulativ suma de 1.000 lei în decursul unui an calendaristic; trecerea cadoului admisibil în gestiunea entităților publice în cazul în care valoarea cumulativă a cadourilor admisibile depășește suma de 1.000 lei şi beneficiarul nu a prezentat, în termenul stabilit, dovada de plată a contravalorii sau dacă beneficiarul solicită în mod expres în demersul privind predarea cadoului admisibil transmiterea acestuia în gestiunea entității publice.

Amintim că, valoarea totală a cadourilor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol nu vor putea depăși suma maximă de 1.000 de lei, în decursul unui an calendaristic.