Notarul va organiza și desfășura licitaţii de vânzare a bunurilor mobile sau imobile iniţiate la cererea tuturor proprietarilor sau a creditorului gajist/ipotecar. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar, prezentat pentru consultări publice, în cazul bunurilor grevate cu sarcini, înscrise în registrul de publicitate corespunzător, acestea pot fi scoase la licitaţie doar după obţinerea acordului creditorilor.

În cazul vânzării la licitație a unei cote-părți din bunurile proprietate comună pe cote-părți, solicitantul va notifica pe ceilalți coproprietari cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării licitației.

Solicitantul va pune la dispoziţia notarului toate actele și informaţia necesară pentru organizarea și desfășurarea licitaţiei.

După încheierea contractului de prestare a serviciilor privind organizarea și desfășurarea licitației și avansarea cheltuielilor notarul formează dosarul de licitare, care cuprinde:

 • actele de proprietate;
 • extrasele din Registrele de publicitate ce confirmă înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv, iar în cazul bunului grevat extrasele din Registrele de publicitate cu indicarea grevărilor existente;
 • actul de transmitere silită în posesie sau acordul de transmitere benevolă în posesie autentificat notarial;
 • raportul de evaluare a bunului expus la licitaţie, în cazul în care există;
 • alte acte pe care notarul le consideră necesare.

Totodată, acesta publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în presa locală sau în alte mijloace de informare sau surse mass-media, inclusiv pe pagina web oficială a Camerei Notariale, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfășurării licitaţiei, comunicatul informativ privind desfășurarea licitaţiei. Comunicatul informativ include următoarele date:

 • data, ora și locul desfășurării licitaţiei;
 • denumirea completă, descrierea bunului (principalele caracteristici tehnicoeconomice) și locul aflării acestuia;
 • preţul iniţial de vânzare și condiţiile de achitare a acestuia;
 • cota-parte (în procente) din bun sau, după caz, a dreptului expus la licitaţie;
 • modul în care se va realiza examinarea prealabilă a bunului vândut la licitaţie;
 • cuantumul taxei de participare și mărimea acontului pentru fiecare bun expus la licitaţie;
 • contul special la care se achită taxa de participare la licitaţie și acontul;
 • termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor necesare pentru participare la licitaţie, de achitare a taxei de participare și a acontului în  mărime de 5% din preţul iniţial de vânzare;
 • termenul-limită de înregistrare a participanților la licitaţie;
 • datele de contact ale notarului;
 • alte condiţii suplimentare pentru bunurile expuse la vânzare și altă informaţie relevantă.

În cazul expunerii la licitație a bunului gajat/ipotecat la solicitarea creditorului gajist/ipotecar, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării licitației, creditorul gajist/ipotecar aduce la cunoștința debitorului gajist/ipotecar, terțului care deține bunul și, după caz, administratorului fiduciar despre data, ora și locul desfășurării licitației și notifică toți creditori gajiști care au depus sau înregistrat la registrul respectiv un aviz de executare.

Solicitantul sau persoana la care se află bunul în păstrare este obligată să asigure accesul la el pentru a permite examinarea prealabilă.

În caz de amânare a licitaţiei, la cererea solicitantului, notarul publică un alt comunicat informativ.

Alte informații despre desfăşurarea licitaţiilor de vânzare a bunurilor mobile şi imobile de către notar vedeți aici.