Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule.

Documentul prevede că asigurătorul calculează prima de asigurare astfel încât să se acopere toate obligațiile ce decurg din contractul de asigurare RCA. Prima de asigurare care urmează a fi încasată de la persoana asigurată se calculează prin aplicarea la prima de asigurare de bază a criteriilor de risc, coeficienților de rectificare și coeficientului bonus-malus. Aceasta se plătește integral în conformitate cu acordul dintre persoana asigurată și asigurătorul RCA.

Asigurătorul este obligat să ofere persoanelor asigurate următoarea informație: cuantumul primei de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare și coeficientului bonus-malus care va fi aplicat persoanei asigurate.

Prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă se stabilesc de către asigurători în baza calculelor actuariale interne ale acestora efectuate în conformitate cu metodologia unică, aprobată de autoritatea de supraveghere.

Până la punerea în aplicare, primele de asigurare de bază și coeficienții de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă, legalizate de către actuarul asigurătorului, se prezintă de către asigurători spre examinare autorității de supraveghere pentru a se asigura că acestea sunt suficiente pentru a acoperi cel puțin costurile de soluționare a daunelor și cheltuielilor administrative ale asigurătorului, așa cum sunt stabilite prin actele normative ale autorității de supraveghere.

În cazul în care informațiile furnizate de către persoana asigurată nu corespund realității la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată și modificată de către asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului.

Dacă asiguratul nu dă acordul pentru modificarea condițiilor contractuale, asigurătorul poate rezolvi contractul RCA în termen de 20 de zile de la notificarea asiguratului.

Asigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări li se interzice acordarea oricăror avantaje colaterale asiguratului la încheierea unui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă (sub formă de cadouri, bonusuri, promoții, certificate, premii , etc.) din contul cheltuielilor de achiziții și/sau marjei de profit.

La determinarea cuantumului primei de asigurare, asigurătorul RCA va lua în considerare istoricul despăgubirilor plătite în ultimii cinci ani pentru accidente cu implicarea vehiculului asigurat sau persoanei asigurate.

Asiguratorul RCA furnizează autorității de supraveghere, la cererea sa, următoarele informații:

  • modul de determinare a primei de asigurare;
  • datele statistice pe baza cărora este stabilită prima de asigurare;
  • raportul actuarial privind calculul/modul de determinare a primei de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare;
  • orice alte informații privind metoda de calcul a primei de asigurare.

Autoritatea de supraveghere va calcula primele minime de referință reieşind din baza tehnică de calcul aferentă informaţiilor statistice (cumulată per piaţă) privind numărul poliţelor de asigurare expuse la risc, numărul daunelor plătite, valoarea daunelor plătite, valoarea daunelor declarate, dar nesoluţionate, pentru cel puţin cinci ani, şi prognoza evoluţiei numărului poliţelor şi valorii daunelor .

Autoritatea de supraveghere va respinge calculul actuarial al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare dacă primele sunt mai mici decât primele minime de referință stabilite de autoritatea de supraveghere.

Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus sunt cele prevăzute în actul normativ al autorității de supraveghere. Clasa bonus/malus poate lua în calcul istoricul conducătorului auto. Informațiile privind istoricul conducătorului auto sunt cele înregistrate în baza de date aferentă asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul Republicii Moldova, împreună cu cele din baza de date deținută de către direcția specializată a Ministerului Afacerilor Interne.

Asigurătorul RCA eliberează persoanei asigurate/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor cinci ani de relații contractuale, sau absența acestor daune.