Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar prevede că la licitaţie pot participa toate persoanele interesate. În același timp, au dreptul să asiste la licitaţie în calitate de observatori, doar după semnarea declaraţiei de confidenţialitate, alte persoane, cu acordul solicitantului licitaţiei.

Participanţii la licitaţie au dreptul:

  • să participe personal la licitație sau prin reprezentanţi împuterniciți;
  • să ia cunoștință de documentele referitoare la bunul expus la licitaţie;
  • să examineze, la faţa locului, bunul expus la licitaţie;
  • să retragă cererea de participare la licitaţie prin depunerea unei cereri scrise, dar nu mai târziu decât cu o zi lucrătoare înainte de data desfășurării licitaţiei, cu restituirea acontului.

Primirea cererilor și a documentelor de participare la licitaţie se încheie la sfârșitul programului de lucru al notarului cu o zi lucrătoare înainte de data desfășurării licitaţiei.

Datele despre participanţii care au depus cerere de participare la licitaţie sunt confidenţiale.

La licitaţie sunt admiși participanţii care au depus în termenul stabilit cererea de participare completată conform modelului din anexa proiectului Regulamentului, care se înregistrează în Registrul de corespondență, și au prezentat următoarele documente necesare:

  • copiile documentelor care certifică identitatea participantului, iar în cazul persoanei juridice copia extrasului din registrul de publicitate;
  • copiile de pe documentele de plată care confirmă depunerea pe contul bancar indicat în comunicatul informativ privind desfășurarea licitaţiei, a acontului și a taxei de participare în mărimea stabilită;
  • actul care certifică delegarea împuternicirilor, în cazul participării la licitație prin reprezentant, și s-au înregistrat în termenul prevăzut de legislație.

Notarul examinează actele indicate în ordinea parvenită. Acesta refuză primirea cererii persoanei care nu a respectat cerinţele referitoare la întocmirea și prezentarea documentelor sau nu are dreptul de a participa la licitaţie.

Alte informații despre organizarea licitațiilor vedeți aici.