Banca Națională a Moldovei (BNM) intenționează să modifice mai multe acte normative. Potrivit autorității bancare, necesitatea modificării Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, este determinată de inițierea de către băncile licențiate a tranzacționării cu valori mobiliare de stat emise de nerezidenți. Valorile mobiliare de stat emise de nerezidenți urmează să fie clasificate în clasa 1.2. ”Valori mobiliare altele decât acțiuni”.

În același timp, necesitatea modificării Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale este generată de intrarea în vigoare a Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, dar și de propunerile instituțiilor interesate, precum și a reprezentanților societății civile.

Una din propunerile primite din partea părților interesate a fost ca BNM să publice, în scop statistic, informație dezagregată pe sexe. Urmare evaluării propunerii, s-a constatat faptul că  egalitatea de gen este unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite dar și un obiectiv al Grupului Băncii Mondiale, astfel, la moment interesul publicului față de statistica gender este sporit.

BNM a introdus anterior, raportarea pe tipuri de gen în raportul ”ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate” din Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit. Astfel, întrucât statistica gender este unul din instrumentele importante care permite ținerea evidenței caracteristicilor femeilor și bărbaților, ca grupe social-demografice specifice, necesare la elaborarea politicii social-demografice optimale, dezagregarea pe sexe a informației, în cadrul anumitor rapoarte, va permite identificarea raportului de gen, a abilității economice și financiare precum și va reliefa tendințele și deprinderile de economisire pe gen.

BNM susține că modificările și ajustările propuse prin proiectul hotărârii necesită intrarea în vigoare la data de 1 iulie, urmare faptului că actele normative care au stat la baza modificărilor sunt sau vor intra în vigoare în timpul apropiat.