Noul model al încheierii de învestire cu formulă executorie a fost publicat în Monitorul Oficial și este în vigoare de astăzi.

Acest document se emite de notari în cazul actelor juridice neautentificate, în situațiile expres prevăzute de lege.

Potrivit modelului aprobat, încheierea de învestire cu formulă executorie va cuprinde informația privind:

  • numele, prenumele notarului și mențiunile privind locul desfășurării activității notariale;
  • datele de identificare și domiciliul/sediul, după caz, altă adresă de corespondență a creditorului și a debitorului;
  • conținutul succint al actului care confirmă nașterea obligației;
  • informația despre emiterea încheierii prin care s-a dat curs procedurii de învestire cu formulă executorie;
  • informația despre notificarea debitorului și dovada recepționării acesteia;
  • valoarea creanței restante, inclusiv dobânda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli ce trebuie achitate de debitor creditorului;
  • semnătura și ștampila notarului.

Modelul acestui document a fost elaborat în vederea implementării prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea privind procedura notarială, potrivit căruia, modelul încheierii de învestire cu formulă executorie se aprobă de către Ministerul Justiției, după consultarea Camerei Notariale. Subsecvent, în conformitate cu art.11 din Codul de executare în calitate de documente executorii sunt recunoscute, printre altele, şi actele notariale învestite cu formulă executorie.