Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a anunțat unde va merge în controale în 2019. Cele mai multe companii care vor fi supuse verificărilor sunt din muncipiul Chișinău. Este vorba de peste 500 de companii la care inspectorii vor face vizite pe parcursul celor patru trimestre ale anului. 

Potrivit ISM, în 2019, în muncipiul Bălți vor fi supuse controalelor 114 firme, în Călărași 98 de companii, iar la Căușeni – 80. Lista întreagă a companiilor ce vor fi verificate, poate fi accesată aici.

Procedura de efectuare a controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii prevede că la efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă verifică respectarea prevederilor legale care se referă la:

 • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • retribuirea muncii;
 • normele de muncă;
 • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
 • disciplina muncii;
 • securitatea şi sănătatea în muncă;
 • particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi;
 • răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;
 • adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • prezentarea în adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, de către angajatori, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor sale pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Procesul-verbal de control se întocmeşte în două exemplare. Fiecare exemplar are înscris numărul de ordine din registrul de evidenţă a proceselor-verbale de control. Registrele de evidenţă a proceselor-verbale de control se ţin de inspecţia teritorială de muncă şi de aparatul Inspectoratului de Stat al Muncii. Fiecare exemplar al procesului-verbal de control este semnat de inspectorul de muncă care l-a întocmit, de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia) şi de reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor din unitate. Un exemplar al procesului-verbal de control se păstrează la inspecţia teritorială de muncă sau la Inspectoratul de Stat al Muncii, iar celălalt – la unitate.

Dacă angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) refuză să semneze procesul-verbal de control, inspectorul de muncă consemnează refuzul în procesul-verbal, pe care îl expediază prin poştă, printr-o scrisoare cu aviz de recepţie, în adresa unităţii.