Ministerul Justiției a elaborat un proiect de modificare a Codului administrativ. Modificările propuse vizează, inclusiv, art. 225 din Cod, care reglementează limitele controlului judecătoresc.

Mai exact, proiectul prevede acordarea dreptului instanțelor judecătorești de a verifica proporționalitatea măsurilor de urgență dispuse de către autoritățile executive de gestionarea stării de urgență. Potrivit autorilor proiectului, modificarea va asigura accesul la justiție a persoanelor afectate de măsurile de urgență aplicate de Executiv pe durată stării de urgență.

La fel, Ministerul Justiției menționează că împotriva acțiunilor abuzive ale autorităților, în eventualitatea în care acestea au loc, trebuie să existe un remediu sub forma controlului judecătoresc.

Inițiativa de modificare a articolului 225 din Codul administrative vine ca urmare a deciziei Curții Constituționale din iunie 2020, prin care s-a stabilit că norma prevăzută în Cod nu permite judecătorilor să examineze dacă măsurile contestate sunt strict impuse de exigențele situației de urgență, adică dacă sunt proporționale.

Astfel, Curtea a declarat neconstituțional articolul 225 alin. (3) din Codul administrativ în partea în care limitează competența instanțelor de judecată de a efectua controlul proporționalității măsurilor dispuse de către autoritatea publică.

Curtea a reiterat că în orice societate democratică protecţia persoanei (fizice sau juridice) este una din atribuţiile de bază ale statului, iar dreptul persoanei care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente vine să asigure implementarea eficace a principiului constituţional privind accesul liber la justiţie, garantat de articolul 20 din Constituţie. Conform acestui principiu, orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

Norma stabilea că instanța de judecată nu are posibilitatea de a se pronunța asupra proporționalității măsurilor conținute în actele contestate în contencios administrative referitor la securitatea națională, la exercitarea regimului stării excepționale, la măsurile de urgență luate de autorități în vederea combaterii calamităților.

În formula propusă de Ministerul Justiției, instanțele de judecată vor putea fi sesizate pentru a verifica proporționalitatea actului prin prisma art. 29 din Cod, care spune că:

  • orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității;
  • o măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă:

a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege;

b) este necesară pentru atingerea scopului;

c) este rezonabilă.

  • măsura întreprinsă de autoritățile publice este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit.