Institutul Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere pentru formarea iniţială în perioada octombrie 2020 – aprilie 2022. În acest an sunt scoase la concurs 15 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întrunește condițiile pentru ocuparea funcțiilor de judecător şi de procuror prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.1995 şi Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016, în particular:

 • deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 • are diplomă de magistru/master în drept;
 • nu are antecedente penale;
 • se bucură de o reputație ireproșabilă;
 • cunoaște limba română;
 • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
 • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Persoanele care solicită admiterea la Institut pentru a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin doi ani în profesii de specialitate juridică: procuror, avocat, avocat parlamentar, notar, executor judecătoresc, ofiţer de urmărire penală, consilier de probaţiune, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor de avocați, avocat stagiar, notar stagiar, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor notariale, formator titular sau cumular în domeniul dreptului în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, cadrul didactic titular în domeniul dreptului, personalul de specialitate juridică din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Curţii Constituţionale, Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi procuraturilor, angajaţii direcţiilor/secţiilor juridice sau similarii acestora din cadrul altor autorităţi publice.

În vechimea în muncă se include doar perioada de muncă de după obținerea titlului de licențiat în drept.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online pe pagina web a Institutului, în perioada  1-31 iulie.

La cererea-tip de înscriere la concurs se anexează următoarele documente:

 • copia de pe buletinul de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
 • copia de pe diploma de licenţă în drept şi suplimentul sau de pe echivalentul acesteia;
 • copia de pe diploma de magistru/master în drept şi suplimentul;
 • copia de pe diploma de doctor în drept (dacă există);
 • documente pentru determinarea vechimii în muncă: carnetul de muncă, pentru perioada de până la 28 decembrie 2018, și dosarul personal al angajatului, adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție etc.) care confirmă vechimea în muncă;
 • certificatul de cazier judiciar detaliat;
 • referinţa de la ultimul loc de muncă sau de studii.

Certificatul medical privind starea sănătății şi concluziile privitor la corespunderea exigențelor pentru exercitarea funcției se eliberează de Comisia specializată a Ministerului Sănătății după aprobarea listelor candidaților admiși la formarea inițială, care se prezintă Institutului Național al Justiției.

Se admite participarea la Concurs a persoanelor care dețin diplome de licență în drept, eliberate de instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova. Persoanele care dețin diplome de licență în drept din străinătate prezintă certificatul de recunoaștere şi echivalare a studiilor în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.