Numai un fond de pensii avizat de Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) va fi în drept în drept să primească contribuţii. Potrivit proiectului de Lege privind fondurile de pensii facultative, mărimea contribuţiilor la un fond de pensii se stabileşte în contractul individual de aderare potrivit regulilor planului de pensii. Contribuțiile se virează de către angajator sau de către participant în contul bancar al fondului de pensii indicat în contractul individual de aderare.

Angajatorul constituie şi virează contribuţia în corespundere cu planul de pensii, datorată de fiecare salariat care a aderat la un fond de pensii, în baza copiei contractului individual de aderare prezentat de salariat.

Contribuţia poate fi împărţită între salariat şi angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, în temeiul unui proces-verbal încheiat de angajator cu reprezentanţii salariaţilor, ori negociată în mod individual.

În cazul unui fond de pensii ocupaţionale, angajatorul care a propus participarea la fond este obligat să vireze lunar contribuţiile pentru fiecare salariat care a aderat la fondul de pensii ocupaţionale pe baza unui exemplar al contractului individual de aderare.

Angajatorul reţine şi virează contribuţiile pentru salariaţii săi care au calitatea de participant la un fond de pensii ocupaţionale în termenele şi în cuantumul prevăzut în prospectul planului de pensii și contractul de administrare fiduciară.

În cazul nevirării la termen a contribuţiilor, administratorul este în drept să calculeze și să încaseze dobânzi/penalităţi de întârziere în modul stabilit de prospectul planului de pensii facultative.

Administratorul este obligat să notifice angajatorul, Comisia Naţională şi participantul privind neîndeplinirea obligaţiei de plată a contribuțiilor faţă de fondul de pensii.

Cuantumul deducerilor neimpozabile din contribuţiile transferate la fondurile de pensii de un angajator şi/sau de un participant proporţional cu cota acestuia de participare se stabileşte în conformitate cu legislaţia fiscală.

Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze plata contribuţiilor la un fond de pensii, înştiinţând în scris administratorul şi angajatorul, după caz, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuţiilor.

Înştiinţarea nu va afecta în niciun fel activul personal şi oferă dreptul angajatorului să suspende sau să înceteze obligaţia sa contractuală fără vreo răspundere a angajatorului pentru faptul că suspendarea sau încetarea constituie încălcări ale contractului  individual de aderare.

În cazul în care contribuţia la un fond de pensii nu este achitată din vina angajatorului, acesta va fi obligat să achite dobânzile/penalităţile de întârziere care, în mod normal, sunt plătibile de către participant pentru cazul de întârziere, în temeiul actului individual de aderare.