Ministerul Justiției schimbă regulile de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, propunând mai multe modificări la Regulamentul care reglementează această procedură.

Una dintre propuneri prevede exonerarea candidaților, la etapa de depunere a dosarelor, de necesitatea de a prezenta un cazier judiciar. În locul acestuia, candidații vor prezenta o declarație pe proprie răspundere, în care va menționa despre respectarea condiției prevăzute de Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Ulterior, candidatul învingător va prezinta un certificat de cazier detaliat. Neprezentarea certificatului de cazier detaliat sau constatarea neveridicității declarației pe proprie răspundere a candidatului învingător atrage descalificarea candidatului respectiv și declararea drept învingător a candidatului imediat următor din tabelul cu punctajul final la concurs.

Documentul prezentat de Ministerul Justiției pentru consultări publice prevede și o nouă formă de evaluare a candidaților.

Principala modificare vizează exluderea interviului din etapele concursului și eselectarea candidaților doar în baza dosarelor depuse.

Potrivit propunerilor, Comisia va examina dosarele de participare la concurs pentru verificarea întrunirii de către candidați a condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea cu privire la ANI.

Candidații care întrunesc condițiile stabilite de norma menționată se vor evalua de către Comisie conform următoarelor criterii de evaluare:

  • reputația în rândul colegilor, inclusiv autoritatea profesională, ce reiese din scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;
  • motivația, modalitatea în care înțelege candidatul de a-și exercita atribuțiile de membru al Consiliului de Integritate și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității ANI, care ar putea fi realizate prin prisma atribuțiilor Consiliului prevăzute de lege, ce urmează a fi expuse de către candidat în scrisoarea de intenție;
  • experiența profesională.

Totodată, potrivit modificărilor propuse, Comisia poate aplica criterii suplimentare de evaluare a candidaților, cu condiția indicării acestora în anunțul cu privire la concurs.

Noua evaluare se va realiza strict în baza materialelor conținute în dosarele candidaților și nu va implica prezența nemijlocită și interogarea lor. Toate prevederile Regulamentului ce vizau proba interviului vor fi abrogate.

Dacă potrivit prevederilor anterioare, învingători ai concursului se considerau candidaţii care au acumulat cel mai mare punctaj, modificările propuse prevăd că cel mai mare punctaj nu poate fi mai mic de trei puncte. În cazul în care nici un candidat nu a întrunit punctajul minim, concursul se organizează în mod repetat.

În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj final, decizia privind candidatul declarat învingător al concursului se adoptată de către membrii Comisiei prin consens. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens, opțiunile privind candidatul declarat învingător al concursului se supun votării, învingător al concursului fiind considerat candidatul pentru care au votat majoritatea membrilor prezenți. În cazul parității de voturi, selectarea candidatului declarat învingător al concursului se va efectua prin tragere la sorți, consemnând faptul respectiv în procesul-verbal.