Comisia pentru Situații Excepționale a decis să aplice, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021, unele derogări de la Codul Fiscal, art. 282 alin. ( I 1) şi (41) şi art. 286 și art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) şi alin. (9) lit. b) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.

Astfel, în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar până la 30 iunie a anului curent se răsfrânge asupra obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar termenul de achitare până la 25 martie a anului următor anului de gestiune - asupra bunurilor dobândite după data de 31 martie a anului curent.

Totodată, avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, ce urmează a fi expediate fiecărui subiect al impunerii de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cel târziu până la 15 iunie, vor conţine informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar cele ce urmează a fi expediate cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune - informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii dobândite după data de 31 martie inclusiv a anului curent.