Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazurile în care prelucrarea acestora nu poate aduce atingere drepturilor şi libertăților persoanelor ar putea fi efectuate fără notificarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Un proiect în acest sens a fost publicat pentru consultări publice.

Mai exact, notificarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova fi necesară doar în cazurilor privind:

a) operațiunile de prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, de asemenea a datelor genetice, biometrice și a celor care permit localizarea geografică a persoanelor prin mijloace de comunicații electronice, inclusiv în scop de cercetare științifică;

b) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice având ca scop evaluarea unor aspecte ale personalității, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul și altele asemenea;

c) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidență având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilității, a situației economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor fizice, de către entități de drept privat;

d) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor în cadrul activităților de prospectare comercială;

e) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate la lit. a) și a datelor cu caracter personal ale minorilor, colectate prin intermediul internetului sau al mesageriei electronice;

f) transmiterea datelor cu caracter personal către alte state, în afară de situațiile 3 prevăzute la art. 32 alin. (7) şi alin. (8) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

g) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video. Fac excepție operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de o persoană fizică, pentru nevoi personale sau familiale, dacă prin aceasta nu se încalcă drepturile subiecților datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de art. 2 alin. (4) lit. a) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Excepțiile de la obligația de a notifica operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu exonerează, însă, operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin potrivit dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu precădere a celor privind asigurarea condițiilor de bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturilor subiecților de date cu caracter personal, precum şi a confidențialității şi securității datelor.