Compania Moldcell urmează să plătească 471.529 de dolari în beneficiul companiei ”Capital City Service LTD”, după ce Curtea Supremă de Justiție a dispus definitiv recunoașterea și executarea unei hotărâri a Curţii Internaţionale de Arbitraj emisă pe teritoriul Elveţiei, or. Geneva.

De asemena, compania moldovenească trebuie să achite dobânda zilnică începând cu 20 august 2014, până la data plăţii totale a sumei 471.529 de dolari, în sumă de 65,50 dolari redusă în modul corespunzător (pro rata) pentru a reflecta orice rambursare parţială a sumei principale ca urmare a unei astfel de rambursări parţiale. De asemenea, Moldcell va suporta costurile arbitrajului: sumele de 190.583 franci elveţieni, 30.551 ruble ruseşti, 938 lire sterline şi 17.100 dolari americani.

Recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale Curţii Internaţionale de Arbitraj a fost solicitată de ”Capital City Service LTD” în temeiul unui contract-acord de interconectare VOIP, în care părțile au convenit că orice litigiu care decurge din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv orice întrebare cu privire la existenţa, valabilitatea sau rezilierea acestuia, trebuie să fie trimisă şi soluţionată în final prin arbitraj.

Având în vedere că Moldcell nu a executat benevol hotărârea arbitrală, compania a solicitat recunoașterea și executarea acesteia în instanță.

În martie 2019, Curtea de Apel Chișinău a recunoscut și încuviințat executarea silită a hotărârii Curţii Internaţionale de Arbitraj, prin care s-a încasat de la ”Moldcell” în beneficiul companiei ”Capital City Service LTD” suma principală de 471.529,66 dolari; dobânda zilnică (per diem) începând cu 20 august 2014, până la data plăţii totale a sumei 471.529,66 dolari, în sumă de 65,50 dolari redusă în modul corespunzător (pro rata) pentru a reflecta orice rambursare parţială a sumei principale ca urmare a unei astfel de rambursări parţiale și a costurilor acestui arbitraj, sumele de 190.583,22 franci elveţieni, 30.551 ruble ruseşti, 938,95 lire sterline şi 17.100, 77 dolari americani.

Ulterior, ”Moldcell” a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel, care însă a fost respins de Curtea Supremă de Justiție printr-o decizie irevocabilă.

CSJ a notat că prima instanță corect a admis cererea depusă de Capital City Service LTD cu privire la recunoașterea și încuviințarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârii arbitrale străine, or hotărârea arbitrală străină a cărei recunoaştere şi executare silită a fost solicitată este definitivă și nu a fost executată benevol de către debitor, ceea ce se confirmă prin declarația pe proprie răspundere a creditorului, fapt necontestat de către debitor.

Potrivit Codului de procedură civilă, sub rezerva verificării condiţiilor prevăzute de lege pentru încuviinţarea executării hotărârii judecătoreşti străine, instanţa judecătorească a Republicii Moldova nu poate proceda la reexaminarea fondului hotărârii judecătoreşti străine şi nici la modificarea ei. Codul mai prevede că poate fi recunoscută şi executată în Republica Moldova o hotărâre arbitrală străină emisă, în conformitate cu o convenţie arbitrală, pe teritoriul unui stat străin care este parte la Convenţia privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958, precum şi o hotărâre arbitrală străină ale cărei recunoaştere şi executare sunt reglementate fie prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, fie în baza principiului reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărârii arbitrale străine. Partea care invocă o hotărâre arbitrală străină poate solicita recunoaşterea şi executarea silită a hotărârii arbitrale străine.

Recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine pot fi refuzate numai la cererea părţii împotriva căreia sunt invocate dacă această parte prezintă instanţei de 6 judecată probe doveditoare că una dintre părţile convenţiei arbitrale nu avea capacitate deplină de exerciţiu sau convenţia arbitrală nu este valabilă potrivit legii căreia părţile au subordonat-o ori, în lipsa stabilirii acesteia, potrivit legii ţării în care a fost pronunţată hotărârea; sau partea împotriva căreia este emisă hotărârea nu a fost informată în modul corespunzător cu privire la desemnarea arbitrului sau cu privire la procedura arbitrală ori, din alte motive, nu a putut să îşi prezinte mijloacele sale de apărare; sau hotărârea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală sau care nu cade sub incidenţa condiţiilor convenţiei arbitrale ori hotărârea conţine dispoziţii asupra unor chestiuni ce depăşesc limitele convenţiei arbitrale; sau constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu a corespuns convenţiei părţilor ori, în lipsa unei asemenea convenţii, nu a fost conform legii ţării în care a avut loc arbitrajul; sau hotărârea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost desfiinţată ori executarea ei a fost suspendată de instanţa judecătorească sau de o autoritate competentă a ţării în care sau conform legii căreia ea a fost pronunţată.

Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărârii arbitrale străine pot fi refuzate, de asemenea, dacă instanţa judecătorească constată că: recunoaşterea sau încuviinţarea executării silite a hotărârii arbitrale contravine ordinii publice a Republicii Moldova.