Depășirea termenelor de examinare a cauzelor penale este condiționată cel mai frecvent de amânările dese ale ședințelor de judecată, suspendarea proceselor, desfășurarea expertizelor sau conexarea dosarelor. Motivele examinării cauzelor penale mai mult de 12, 24 și 36 de luni au fost prezentate de Inspecția judiciară în ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 27 noiembrie și a vizat situația din 1 iulie 2018.

Motivele au fost sintetizate în baza informațiilor oferite de toate instanțele de judecată, inclusiv sediile acestora.

Potrivit informațiilor prezentate de Inspecție, printre cele mai uzuale motive de amânări ale ședințelor de judecată pot fi enumerate:

  • neprezentarea în ședințe a inculpaților sau anunțarea lor în căutare;
  • neprezentarea martorilor, a părților vătămate și/sau a reprezentantului acestora;
  • neprezentarea avocaților din diferite motive și neprezentarea procurorilor;
  • solicitările de prezentare a probelor;
  • dispunerea efectuării expertizelor cu suspendarea examinării cauzelor și durata expertizelor;
  • conexarea dosarelor;
  • lipsa dovezilor de citare;
  • contestarea încheierilor adoptate cu privire la aplicarea măsurilor preventive sub formă de arest, de înlocuire a măsurilor preventive;
  • repartizarea repetată a unor dosare altor judecători și altele.

Inspecția judiciară a mai arătat că amânările frecvente ale ședințelor de judecată, în principiu, sunt justificate pe normele de procedură.

Cu privire la desfășurarea expertizelor ca motiv de tergiversarea a examinării dosarelor, Inspecția a notat că deseori, acest lucru are loc în termene de luni și ani, iar Centrul Național de Expertize Judiciare motivează acest fenomen prin numărul mare de expertize aflate în procedură.

Cât privește rolul judecătorului în organizarea examinării în deplină consecutivitate a proceselor penale, Inspecția judiciară susține că a constatat și cazuri de organizare ineficientă a proceselor, de lipsă de măsuri pentru desfășurarea cu rapiditate a proceselor, însă, totuși, sarcina de activitate a instanțelor judecătorești la examinarea diferitelor tipuri de dosare, continuă să fie mare.

Examinând nota informativă a Inspecției judiciare, Plenul CSM a ajuns la concluzia că examinarea și finalizarea cauzelor peste termenele de 12, 24, 36 de luni este determinată de diverse acțiuni procesuale, invocate în cadrul ședințelor de judecată de către participanții la procese, iar pentru diminuarea acestui fenomen este necesar atât efortul tuturor participanților la procese, cât și aportul mai multor instituții, inclusiv, de optimizare a procedurilor, de creare a condițiilor pentru examinarea proceselor de judecată cu celeritate.

În baza constatărilor Inspecției, cu 9 (nouă) voturi pro, Plenul CSM a luat act de nota informativă și a decis să pună în sarcina președinților instanțelor de judecată luarea măsurilor în vederea asigurării respectării principiului celerității proceselor de judecată și verificarea temeiurilor de suspendare a procedurilor.

Totodată, CSM a decis ca Inspecția judiciară să asigure în continuare monitorizarea examinării cauzelor penale cu termen mai mare de 12, 24, 36 de luni.

De asemenea, CSM a sesizat Ministerul Justiției despre aflarea îndelungată a dosarelor la expertiză la Centrul Național de Expertiză.

Inspecția judiciară a examinat situația privind aflarea dosarelor penale în procedură mai mult de 12, 24, 36 de luni prin prisma respectării principiului celerității la examinarea acestora și nu și-a expus opinia asupra respectării termenului rezonabil de examinare a cauzelor penale pe durata respectivă.

Potrivit art. 20 alin. (1), (2) din Codul de procedură penală, urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se face în termene rezonabile. Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale sunt prevăzute nemijlocit în lege, inclusiv complexitatea cazului, comportamentul participanților la proces. Concomitent, în temeiul aceluiași articol 20 alin. (5), (6) Codul de procedură penală în situația în care, la efectuarea urmăririi penale sau la judecarea unei cauze concrete, există pericolul încălcării termenului rezonabil, participanții la proces pot înainta judecătorului de instrucție sau, după caz, instanței care judecă în fond cauza o cerere privind accelerarea urmăririi penale sau a procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absența părților, în termen de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de instrucție sau, după caz, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decât cel care examinează cauza.

Aceleași criterii de apreciere a termenului rezonabil de soluționare a cauzelor penale sunt definitivate și în jurisprudența CEDO, inclusiv și miza (interesul), care relevă importanţa sau scopul pentru persoana care pretinde violarea dreptului său la un termen nerezonabil. Aceste criterii se apreciază la examinarea cauzelor în conformitate cu Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești.