Stabilirea prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării urmează să fie făcută conform unor noi reguli. Documentul a fost examinat de Guvern.

În prezent, legislația spune că Preţul iniţial de vânzare a acţiunilor se stabileşte de către Comisie, dar nu mai mic decât preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacţionare aferent ultimelor șase luni, stabilit în funcţie de volumele tranzacţiilor, conform art. 23 alin. (7) din Legea privind piaţa de capital.

Potrivit noilor reguli, pentru acțiunile al căror preț inițial nu poate fi determinat conform prevederilor de mai sus și în cazul în care statul/unitatea administrativ-teritorială/unitatea teritorială autonomă Găgăuzia deține o cotă de cel puțin 33,3% din acțiunile cu drept de vot ale societății pe acțiuni, prețul inițial de expunere spre vânzare a acțiunilor este egal cu cel puțin valoarea acțiunilor rezultată dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu Standardele internaționale de evaluare de către un evaluator independent, calificat în evaluarea acțiunilor și înregistrat în registrul persoanelor autorizate, ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

În cazul în care timp de 12 luni din data ultimei evaluări, acțiunile nu au fost vândute prin una dintre modalitățile prevăzute în art. 24 alin. (1) din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, vânzătorul va dispune reevaluarea acțiunilor.

În cazul în care statul/unitatea administrativ-teritorială/unitatea teritorială autonomă Găgăuzia deține o cotă mai mică de 33,3%, prețul inițial de vânzare a unei acțiuni este egal cel puțin cu prețul P1, determinat prin următoarea formulă: P1=Vcp/Nta, în care:

  • Vcp – valoarea capitalului propriu al societății pe acțiuni, conform ultimelor situații financiare anuale întocmite înainte de expunerea spre vânzare a acțiunilor proprietate publică (în continuare – situații financiare), diminuat cu valoarea contabilă a bunurilor proprietate publică transmise acesteia în administrare economică;
  • Nta – numărul total de acțiuni ordinare nominative plasate ale societății și aflate în circulație.

Prețul P1 pentru acțiunile societăților pe acțiuni care nu activează se determină în baza datelor din ultimele situații financiare prezentate de societatea pe acțiuni la Biroul Național de Statistică.

După expunerea de cel puțin două ori spre vânzare a acțiunilor la prețul inițial, în cazul în care în perioada indicată în comunicatele informative nu au fost solicitate mai mult de 5 la sută din acțiunile expuse, Comisia este în drept să stabilească un alt preț inițial de vânzare a unei acțiuni, dar nu mai mic decât prețul P2, determinat în baza situațiilor financiare, cu aplicarea formulei: P2 = P1 × C1 × C2 × C3, în care:

  • C1 – coeficientul nivelului de cerere la ultima expunere spre vânzare a acțiunilor, calculat după formula: C1 = 1 – (1 – valoarea acțiunilor solicitate/ valoarea acțiunilor expuse) × 0,6;
  • C2 – coeficientul nivelului de rentabilitate comercială (valoarea optimă variază în intervalul [0,4-1]), calculat după formula: C2 = 1 – {(20 – Rc)} × 0,01, în care: Rc – rata rentabilității comerciale (în %), care se determină în baza datelor din Situația de profit și pierdere, anexa nr.2 la situațiile financiare ale societății pe acțiuni, ca raport dintre profitul brut (pierdere brută) (cod.rd.030) și costul vânzărilor (cod.rd.020) înmulțit la 100;
  • C3 – coeficientul lichidității intermediare (valoarea optimă variază în intervalul [0,2-1]), calculat în baza datelor din Bilanț, anexa nr.1 la situațiile financiare, ca raport dintre suma creanțelor curente, a numerarului, a investițiilor financiare curente și datoriile curente.