Proprietarii bunurilor imobile (clădiri, edificii, construcții nefinalizate), proprietate privată, care sunt amplasate pe terenurile proprietate publică de stat, sunt obligați ca până la data de 31 decembrie 2019 să legifereze posesia/folosința terenului proprietate publică a statului aferent construcțiilor private prin încheierea cu Agenția Proprietății Publice (APP) a unui contract de locațiune/arendă/superficie sau de vânzare-cumpărare. Obligația este prevăzută de prevederile Hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, aprobat astăzi de Guvern.

În cazurile de neconformare a proprietarilor construcțiilor proprietate privată, plata pentru folosirea terenului proprietate publică a statului aferent construcțiilor proprietate privată va fi calculată de Agenția Proprietății Publice de la data publicării noului Regulament, conform legislației civile.

Regulamentul aprobat stabilește modul de valorificare a terenurilor proprietate publică a statului, prin transmiterea de către ASP în locațiune/arendă/superficie /comodat/ instituirea servituții, în cazul în care este compatibilă cu uzul public, sau vânzarea cumpărarea și vizează următoarele terenuri:

  • terenuri proprietate publică a statului din domeniul public și privat aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune și bunurilor imobile proprietate privată;
  • terenurilor proprietate publică a statului incluse în Anexa la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului;
  • terenurilor proprietate publică din administrarea/gestiunea autorităţilor/instituţiilor publice, cu excepția terenurilor din domeniul apărării, securității și ordinii publice, silviculturii și din fondul apelor;
  • terenuri proprietate publică a statului, amplasate în perimetrul zăcământului de interes public național şi spațiile subterane ale acestuia.

Plata de arendă/chirie pentru aceste terenuri se va stabili în contractul de locațiune/arendă, încheiat cu APP. Cuantumul plății se va determina în baza raportului de evaluare, perfectat de evaluatori licențiați, dar nu poate fi mai mică ca plata determinată în temeiul Legii privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, cu excepția terenurilor expuse la licitație cu strigare. Plățile respective vor fi vărsate în bugetul de stat.

Regulamentul aprobat mai prevede că terenurile proprietate publică a statului din domeniul privat, aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, care sunt în excedent și sunt libere de construcții și grevări, pot fi vândute la preț de piață de Agenție prin licitație cu strigare. Dreptul preferențial de procurare îl vor deține locatarii/arendașii/superficiarii.

Cele pe care sunt amplasate construcții proprietate privată se vând în modul stabilit de Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente.

Totodată, terenurile agricole proprietate publică a statului cu gradul de evaluare a fertilității naturale mai mici de 60, incluse în anexa la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, libere de construcții, transmise în arendă vor putea fi vândute, dar doar după trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, schimbarea destinației și achitarea plații de folosință a terenului pentru cel puțin 5 ani. Cheltuielile de schimbare a destinației terenului agricol vor fi suportate de cumpărător.

Mai multe detalii cu privire la noile reguli privind valorificarea terenurilor proprietate publică a statului pot fi consultate aici.