Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat hotărârea în cauza Consocivil S.A. și Zelinschi v. Republica Moldova. În baza acestei hotărâri, statul urmează să achite 144.600 de euro.

Potrivit portalului Agentului Guvernamental, la originea cauzei se află două cereri, depuse de Consocivil S.A. și Maria Zelinschi și Igor Zelinschi.

Compania reclamantă și reclamanții s-au plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor lor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând că anularea hotărârilor irevocabile pronunțate în favoarea lor a încălcat principiul securității raporturilor juridice și, prin urmare, dreptul la respectarea bunurilor lor.

Cu referire la cererea companiei, Curtea a reiterat principiile generale cu privire la statul de drept și principiul securității raporturilor juridice enunțate anterior în mai multe hotărâri ale sale (Roșca v. Republica Moldova, și Oferta Plus SRL v. Republica Moldova). Referindu-se la circumstanțele cauzei, id est anularea unei hotărâri irevocabile pronunțate în favoarea companiei reclamante, Curtea și-a reiterat poziția că reexaminarea unui cauze doar din cauza existenței a două puncte de vedere cu privire la același subiect constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil (Gridan și alții v. România,).

Cu referire la cererea reclamanților, Curtea a reiterat faptul că admiterea unei cereri de revizuire pe motiv că au fost descoperite circumstanțe noi, în absența unor argumente din partea instanțelor naționale cu privire la motivele pentru care asemenea circumstanțe sau fapte esențiale ale cauzei nu ar fi putut fi cunoscute și prezentate la examinarea cauzei în fond, constituie o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Popov v. Republica Moldova și Oferta Plus SRL). Prin urmare, Curtea a stabilit că aceste elemente sunt suficiente pentru a concluziona că, în prezenta cauză, Curtea Supremă de Justiție a utilizat procedura de revizuire într-o manieră incompatibilă cu principiul securității raporturilor juridice.

În consecință, Curtea a constatat că în ambele cauze a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, acordând companiei reclamante 1.500 de euro pentru prejudiciul moral și 1.100 euro în calitate de costuri și cheltuieli, iar reclamanților 142.000 euro pentru prejudiciul material.