Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat vor beneficia de la 1 ianuarie 2019 de onorarii mai mari. 

Potrivit Ministerului Justiției, mărimea unității convenționale în baza căreia se calculează remunerația lor, va crește de la 20 la 30 lei.

Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat prevede că avocaţii publici primesc o remunerare lunară fixă pentru acordarea asistenţei juridice calificate în mărimea aprobată de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.

Remunerarea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere se calculează în unităţi convenţionale şi se stabileşte după cum urmează:

 • 5 unităţi convenţionale (va fi 150 de lei) pentru participarea în fiecare şedinţă de judecată (primă instanţă, instanţă de apel sau recurs, căile extraordinare de atac) sau la desfăşurarea fiecărei acţiuni procesuale;
 • 3 unităţi convenţionale (va fi 90 de lei) pentru realizarea fiecăreia dintre acţiunile următoare: 
  prima întâlnire cu beneficiarul asistenţei juridice calificate sau rudele acestuia, până la efectuarea acţiunilor procesuale sau şedinţa de judecată; 
  întrevedere cu beneficiarul asistenţei juridice calificate care se află în locurile de detenţie (instituţii penitenciare, izolatoare de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie şi Centrului Naţional Anticorupţie), dar nu mai mult de cinci întrevederi pe o cauză penală sau contravenţională pe tot parcursul procesului, iar pe cauze civile şi de contencios administrativ nu mai mult de o întâlnire pentru fiecare fază a procesului (prima instanţă, apel, recurs, revizuire, executarea silită); luarea de cunoştinţă cu materialele cauzei în faza pregătirilor pentru desfăşurarea acţiunii procesuale sau a şedinţei de judecată; luarea de cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată după terminarea acesteia; formularea obiecţiilor la procesele-verbale ale şedinţelor de judecată; luarea de cunoştinţă cu hotărârea judecătorească redactată şi explicarea conţinutului hotărârii judecătoreşti beneficiarului de asistenţă juridică calificată.
 • 3 unităţi convenţionale (va fi 90 de lei) pentru întocmirea şi depunerea cererilor, din numele avocatului, legate de desfăşurarea acţiunilor procesuale, inclusiv a cererii privind intentarea procedurii de executare silită;
 • 10 unităţi convenţionale (va fi 300 de lei) pentru întocmirea şi depunerea de către avocat a cererii de chemare în judecată şi altor cereri similare acesteia, cererii reconvenţionale, referinţei, cererii de apel, cererii de recurs, cererii de revizuire, contestaţiei împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie. Remunerarea pentru cererile suplimentare va avea loc numai în cazurile în care cererea iniţială nu a fost întocmită şi depusă de către avocatul desemnat pe cauza respectivă şi doar pentru o singură dată.
 • 5 unităţi convenţionale (va fi 150 de lei) pentru întocmirea şi depunerea de către avocat a cererilor necesare în vederea respectării procedurii prealabile (extrajudiciare) impuse de lege sau contract pentru tipurile respective de cauze şi pentru întocmirea şi depunerea de către avocat a referinţei la rechizitoriu.
 • 5 unităţi convenţionale (va fi 150 de lei)  pentru admiterea integrală a cererii de chemare în judecată în cazul în care beneficiarul asistenţei juridice a avut calitatea de reclamant sau respingerea integrală a cererii de chemare în judecată  în cazul în care beneficiarul asistenţei juridice a avut calitatea de pârât, a cererii de apel, a cererii de recurs sau revizuire, întocmite şi depuse de avocat;
 • 2 unităţi convenţionale (va fi 60 de lei) pentru fiecare oră suplimentară de aşteptare după primele 30 de minute scurse de la ora stabilită pentru şedinţa de judecată sau acţiunea procesuală.

Regulamentul stabilește și mai multe derogări de la aceste reguli, care stabilesc plăți suplimentare.

Pentru a fi remunerat pentru asistenţa juridică acordată, avocatul care acordă asistenţă juridică la cerere prezintă Oficiului teritorial corespunzător raportul de activitate pe cauză, conform modelului aprobat de către Consiliul Naţional.   

Potrivit ultimelor date publicate de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), în prezent, 460 de avocați acordă asistența juridică calificată, printre care 16 avocați publici. Asistența juridică primară este oferită populației prin intermediul rețelei de parajuriști, constituite din 52 de persoane, care acoperă peste 60 de localități rurale și urbane din țară.  

Serviciile de asistență juridică garantată de stat acoperă toate tipurile de cauze examinate în justiție, atât cele penale, cât și cele civile. În ultimii zece ani, au fost înregistrate circa 400 de mii de cazuri de acordare a asistenței juridice calificate și primare garantate de stat, numărul beneficiarilor fiind în continuă creștere.

Potrivit Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat, statul are obligația de a garanta asistența juridică persoanelor, care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a-şi angaja un avocat.