Numărul contestațiilor depuse de operatorii economici nemulțumiți de modul de organizare a achzițiilor publice este în creștere.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), în primele patru luni ale anului 2019, numărul acestora a crescut cu peste 45% față de perioada similară a anului 2018.

Astfel, dacă în 2018 s-au înregistrat 202 contestații timp de patru luni, în acest an numărul lor este de 293.

Totodată, a crescut și numărul deciziilor emise de către cei șapte consilieri pe marginea contestațiilor examinate, creșterea fiind de aproape 47%. Astfel, în primele patru luni ale anului, aceștia au emis un 224 decizii, comparativ cu 152 în aceeași perioadă a anului trecut, organizând în acest scop în jur de 178 ședințe deschise, față de 144 în perioada similară a anului trecut, sau cu o creștere de circa 24%.

Potrivit ANSC, cele mai frecvente aspecte reclamate de către operatorii economici în contestațiile formulate la rezultatul procedurilor de achiziție sunt:

  • respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă;
  • acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile;
  • modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă;
  • neinformarea de către autoritatea contractantă, sau informarea necorespunzătoare a ofertanților privind rezultatele aplicării procedurii de atribuire.

Cu referire la contestațiile formulate de către operatorii economici pe marginea documentației de atribuire, se conturează în principal următoarele pretenții:

  • cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice;
  • menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, în general fără a se utiliza sintagma ”sau echivalent”;
  • aplicarea criteriilor de atribuire contrare prevederilor legale;
  • neglijarea din partea autorităților contractante a obligației de a aduce clarificări asupra documentației de atribuire.

Precizăm că, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respective.

Astfel, orice operator economic vătămat poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în modul stabilit de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.