Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a publicat o nouă opinie consultativă care vizează temeiul refuzului de a elibera titlul de executare silită a hotărârii arbitrale, prevăzut de alineatul (2) din art. 485 Cod procedură civilă.

În urma analizei practicii judiciare din domeniul examinării cererilor de eliberare a titlului de executare silită a unei hotărâri arbitrale în privinţa consumatorilor, în scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme, de către instanţele judecătoreşti, a normelor de drept procedural, ce vizează temeiul de refuz de a elibera titlul de executare silită a hotărârii arbitrale: când prin hotărârea arbitrală se încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova, Curtea Supremă de Justiţie a considerat oportun de a explica următoarele:

Temeiurile refuzului de a elibera titlul de executare silită a hotărârii arbitrale sunt prevăzute în alineatele (1) şi (2) ale art. 485 Cod procedură civilă.

CSJ, în punctul 48 al Hotărârii Plenului nr. 2 din 30.03.2015 cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor legale la soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părţile au încheiat convenţia de arbitraj, a dat explicaţii referitor la aplicarea art. 485 Cod procedură civilă.

Cu toate acestea, în activitatea judecătorească se atestă o practică neuniformă la aplicarea alineatului (2) din art. 485 Cod procedură civilă, îndeosebi la examinarea cererilor organizaţiilor de microfinanţare pentru eliberarea titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale în privinţa consumatorilor debitori, dat fiind existenţa atât încheierilor de admitere, cât şi încheierilor de respingere a cererilor de eliberare a titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale, pe aceleași motive.

Astfel, unele instanţe de judecată, la cererile organizaţiilor de microfinanţare, refuză să elibereze titlul de executare silită a hotărârii arbitrale, în temeiul alineatului (2) din art. 485 Cod procedură civilă, motivând că hotărârea arbitrală este bazată pe o convenţie încheiată cu consumatorul, care include în sine şi clauze abuzive, prin care se încălcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova, iar alte instanţe, în situaţii asemănătoare, susţin că chestiunea cu privire la protecţia consumatorului de clauze abuzive nu se încadrează în temeiurile refuzului de a elibera titlul de executare silită a hotărârii arbitrale, prevăzute de art. 485 Cod procedură civilă.

La acest subiect, Curtea Supremă de Justiţie explică următoarele.

În conformitate cu alineatul (2) al art. 485 Cod procedură civilă, judecata refuză, de asemenea, să elibereze titlul executoriu dacă va constata că litigiul examinat de arbitraj nu poate fi obiectul dezbaterii arbitrale potrivit imperativului legii, precum şi în cazul când hotărârea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau bunele moravuri.

Temeiurile enumerate în alineatul (2) al art. 485 Cod procedură civilă sunt nişte dispoziţii legale, prin care se ocroteşte un interes general, încălcarea căruia se sancţionează cu nulitatea actului juridic, iar în cazul din speţă, cu refuzul de a elibera titlul de executare silită a hotărârii arbitrale.

Potrivit art. 1 din Codul civil, printre principiile fundamentale ale legislaţiei civile se enumeră şi protecţia consumatorului.

Conform art. 3 alineatul (1) din Codul civil, are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri ce nu ţin de activitatea de întreprinzător sau profesională. Persoana fizică nu are calitatea de consumator dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist.

În conformitate cu art. 3 alineatul (1) din Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorului, raporturile în domeniul protecţiei consumatorilor se reglementează prin prezenta lege, Codul civil, alte legi şi acte normative în domeniul respectiv.

În sensul art. 5 al aceleiaşi Lege, se interzice comercianţilor de a include clauze abuzive în astfel de contracte.

În corespundere cu art. 6 lit. a) din Legea enunţată, protecţia drepturilor fundamentale de către stat constituie un drept fundamental al consumatorului.

Noţiunea, clauzele considerate abuzive, invocarea, factorii pentru evaluare sunt stipulate în Capitolul V din Cartea a treia a Codului civil.

În baza art. 1077 alineatul (6) Cod civil sunt considerate abuzive clauzele care nu au fost negociate individual şi au ca obiect sau efect solicitarea de la consumatorul care nu şi-a executat obligaţia, fără justificare, a unei penalităţi disproporţionate, în raport cu prejudiciul cauzat prin neexecutarea obligaţiilor contractuale.

Articolul 281 alin. (4) din Legea nr.105 din 13.03.2003 stipulează că instanţele de judecată fac parte din organele abilitate cu funcții de control privind clauzele abuzive. În cazul în care se constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, instanţa de judecată constată nulitatea acestor clauze, dispune excluderea lor din contract, impunând, totodată, comerciantului obligaţia de a exclude aceste clauze din contractele cu acelaşi obiect încheiate cu alţi consumatori, precum şi interdicţia de a include astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi încheiate cu consumatorii.

Din normele citate supra se deduce că protecţia consumatorului face parte din principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova şi, prin prisma alineatului (2) al art. 485 Cod procedură civilă, judecata, la examinarea cererii de eliberare a titlului de executare silită a hotărârii arbitrale în privinţa consumatorului debitor, este obligată, din oficiu, să constate dacă hotărârea arbitrală încalcă cerinţele generale de protecţie şi asigurare a drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor legate de clauzele abuzive.

Prin urmare, stabilirea faptului că prin hotărârea arbitrară, ce vizează consumatorul, s-a dispus asupra unor obligaţii contractuale care rezultă din clauze abuzive, va reprezenta un temei legal al instanţei de judecată, prevăzut de alineatul (2) al art. 485 Cod procedură civilă, pentru a refuza eliberarea titlului de executare silită a hotărârii arbitrale, or, hotărârea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova.

În opoziţia alineatului (2) din art. 485 Cod procedură civilă, temeiurile refuzului de a elibera titlu de executare silită a hotărârii arbitrale, enumerate în alineatul (1) din art. 485 Cod procedură civilă, vor fi aplicate de instanţa de judecată numai în cazul în care partea, care nu a avut câștig de cauză în arbitraj, va prezenta probele respective.

Refuzul de a elibera titlul de executare silită a hotărârii arbitrale nu împiedică părţile să înainteze acţiune în baze generale (art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă).