Particularităţile admiterii spre tranzacționare  pe piața reglementată locală a valorilor mobiliare străine vor fi modificate. Comisia Națională a Pieței Financiare dorește excluderea uzanței referitoare la circulația, pe teritoriul Republicii Moldova, a valorilor mobiliare străine sub formă de recipise depozitare moldovenești.

Potrivit unui proiect de modificare a Legii privind piața de capital, valorile mobiliare străine pot fi admise spre tranzacționare pe piața reglementată a Republicii Moldova, dacă  sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt emise în formă nematerializată și înregistrate de către autoritatea străină competentă, și dețin Codul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN);
  • sunt admise în circulație  liberă, conform legislației din țara de origine  a emitentului străin, și nu sunt stabilite restricții privind oferta acestor valori mobiliare într-un cerc nelimitat și nedefinit de persoane, inclusiv nu sunt impuse interdicții privind tranzacționarea acestora de către operatorul unei piețe reglementate străină și/sau prin actele normative ale  Republicii Moldova;
  • sunt deținute de persoana, care solicită admiterea acestora spre tranzacționare pe piața de capital a  Republicii Moldova cu drept de proprietate, evidența acestora fiind  asigurată de Depozitarul central unic al valori mobiliare.

Nu pot fi admise spre tranzacționare pe piața reglementată a Republicii Moldova valorile mobiliare străine, în cazul în care valorile mobiliare străine sunt emise de către emitenți, ce  desfăşoară activitate într-o perioadă de timp mai mică de trei ani și/sau în ultimii doi ani nu au obținut profit net și/sau. De asemenea, nu pot fi admise în cazul în care:

  • valorile mobiliare străine, sunt emise/înregistrate și/sau deținute de persoane din jurisdicţiile ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă şi cu un grad sporit de risc, și/sau;
  • valorile mobiliare străine nu pot circula pe teritoriului altui stat, conform legislației din țara de origine a emitentului străin/deținătorului de valori mobiliare străine și/sau a deciziei de emisiune, și/sau;
  • nu este obţinută confirmarea scrisă al emitentului străin de acţiuni/obligaţiuni  privind  plasarea acestor valori mobiliare în circulație liberă pe piața de capital, inclusiv în afara tării de origine al acestuia,  prezentată în original și tradusă în limba de stat, legalizată conform legislaţiei.

Prin derogare pot fi admise spre tranzacționare pe piața de capital a Republicii Moldova valorile mobiliare străine, în cazul în care operatorul unei pieți reglementate, unde acestea urmează a fi admise spre circulație, prezintă o argumentare scrisă privind oportunitatea admiterii acestor valorilor mobiliare pe piața reglementată.

Valorile mobiliare străine se admit spre tranzacționare pe piața reglementată locală prin ofertă publică, intermediată de către o societate de investiții, la cererea unui membru al pieţei reglementate sau la inițiativa emitentului lor.

Nici o ofertă publică a valorilor mobiliare străine nu poate fi făcută pe teritoriul Republicii Moldova în lipsa unui prospect aprobat de autoritatea competentă a statului țării de origine a emitentului.

Nici un prospect, aferent admiterii valorilor mobiliare spre tranzacționare pe piața reglementată locală, nu poate fi publicat înainte ca acesta să fie aprobat de către autoritatea competentă a tării de origine a emitentului și acceptat de către Comisia Națională.

În cazul în care oferta publică este iniţiată/cererea de admitere spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată locală este înaintată de un emitent de valori mobiliare cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene, Comisia Națională, în calitate de autoritate competentă gazdă, poate accepta prospectul, întocmit în conformitate cu legislaţia din respectivul stat nemembru, cu următoarele condiţii:

  • prospectul să fie întocmit în conformitate cu standardele internaţionale stabilite de organizaţiile internaţionale ale comisiilor de valori mobiliare şi să conţină informaţii în conformitate cu standardele de transparenţă ale Organizaţiei Internaţionale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare - IOSCO;
  • cerinţele de informare, inclusiv cele de natură financiară să fie echivalente cu cele solicitate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, la întocmirea prospectului.

În cazul în care prospectul unui stat nemembru nu corespunde completamente cerințelor prenotate atunci acesta sau orice alt document de ofertă, în baza căruia vor fi admise spre tranzacționare valorile mobiliare străine pe piața reglementată a Republicii Moldova, în mod obligatoriu va conține date privind modalitatea de exercitare a drepturilor acționarilor/deținătorilor de obligațiuni aferente valorilor mobiliare străine deținute, inclusiv privind participarea/reprezentarea lor la  evenimentele corporative ale emitenţilor străini, valorile mobiliare ale cărora sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată a Republicii Moldova.

Procedura de admitere spre tranzacționare pe piața reglementată a Republicii Moldova a valorilor mobiliare străine, precum şi documentele necesare se stabilesc în actele normative ale Comisiei Naţionale.

Operatorul pieței reglementate, unde au fost admise spre tranzacționare valorile mobiliare străine, este obligat să plaseze pe pagina web oficială prospectul de ofertă sau un rezumat al prospectului, însoțit de o traducere în limba română, și o notificare despre riscurile asociate achiziției de valori mobiliare străine.

Persoana, care a inițiat procedura de admitere a valorilor mobiliare străine  spre tranzacționare pe piața reglementată locală, pe toată perioada circulației lor în cadrul acestei piețe, este obligată să asigure dezvăluirea informației aferente emitentului străin și valorilor mobiliare ale acestuia, care va fi pusă la dispoziția investitorilor prin intermediul operatorului  pieței reglementate, conform regulilor acestuia.

În situaţia în care Comisia Națională constată că s-au comis nereguli de către emitent sau de către societățile de investiții însărcinate cu oferta publică sau că emitentul şi-a încălcat obligaţiile care îi reveneau ca urmare a faptului că valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată străină, aceasta  informează autoritatea competentă a țării de origine cu privire la aceste constatări.

În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de către autoritatea competentă a țării de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau intermediarul însărcinat cu oferta publică continuă să încalce prevederile legale incidente, Comisia Națională, după ce a informat autoritatea competentă a țării de origine a emitentului, sau concomitent cu aceasta, ia toate măsurile care se impun pentru protecţia investitorilor, inclusiv este în drept:

  • să suspende temporar plasarea și/sau circulația valorilor mobiliare străine pe piața locală până la înlăturarea încălcărilor admise sau încetării circumstanțelor care au stat la baza suspendării plasării/circulației lor, dar nu mai mult de 60 zile lucrătoare, sau
  • să interzică plasarea ulterioară ale acestor valori mobiliare pe piața locală și/sau, dacă darea de seamă privind rezultatele subscrierii la valorile mobiliare străine încă nu a fost aprobată, recunoașterea nulă  a rezultatelor subscrierii la respectivele valori mobiliare.

Operatorul de piață este în drept să suspende circulația valorilor mobiliare străine admise pe piața reglementată locală, în cazurile expres prevăzute de regulile acestuia.