Agenția Achiziții Publice a publicat mai multe precizări privind modul de prezentare a datelor despre deciziile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau a informației despre anularea procedurilor demarate.

Astfel, decizia de atribuire semnată de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții se expediză în termen maxim de trei zile lucrătoare de la emitere, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii.

Totodată, autoritățile contractante trebuie să transmită Agenției Achiziții Publice Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică precum şi Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică pentru procesarea datelor referitoare la contractele încheiate. Documentele trebuie prezentate nu mai târziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

Deciziile/Dările seamă (în format pdf și word) se expediază la adresa de e-mail bap@tender.gov.md cu indicarea titlului (Ex: Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice întocmită de către (denumirea autorității contractante)). Modele de Decizii/Dări de seamă pot fi descărcate aici

Pentru asigurarea monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziție publică, Agenția Achiziții Publice examinează documentele privind achizițiile publice, și după caz, întocmește Rapoarte de monitorizare cu informarea autorităților contractante privind constatările și soluțiile de remediere.

În cazul întocmirii Rapoartelor de monitorizare, autotitățile contractante urmează să informeze Agenția Achiziții Publice privind acțiunile întreprinse, în termen de cinci zile, la adresa de e-mail bap@tender.gov.md

Pentru verificarea statutului examinării documentelor, dar și în cazul unor întrebări privind documentele aflate în examinare, autoritățile contractante pot contacta executorul responsabil, verificând datele acestuia pe acest link.