Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești au fost atenționați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să respecte termenului legal de punere în executare a hotărârilor judecătorești penale. Atenționarea a fost făcută de CSM în contextul solicitării Procurorului General de efectuare a unui control din partea Inspecției Judiciare, în privința trimiterii hotărârilor penale definitive spre executare.

Procurorul General a menționat că în cadrul monitorizării activității procurorilor din procuraturile teritoriale în domeniul combaterii traficului de ființe umane și altor infracțiuni asimilate sau conexe acestora a fost identificată o deficiență în ceea ce privește punerea în executare a hotărârilor judecătorești penale. Potrivit acestuia, au fost identificate hotărâri judecătorești penale definitive și irevocabile, prin care inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoare și care nu au fost transmise spre executare în conformitate cu dispoziția art. 468 din Codul de procedură penală. Prin urmare, persoanele condamnate inclusiv pentru trafic de ființe umane se află la libertate.

În demers, au fost specificate mai multe cauze penale în cadrul cărora a fost încălcat termenul în care hotărârea penală urma a fi transmisă spre executare.

Inspecția judiciară a solicitat de la președinții instanțelor judecătorești informații cu privire la modul de punere în executare a sentințelor de condamnare definitive, inclusiv cazurile în care sentințele definitive au fost puse în executare cu încălcarea termenului prevăzut sau care nu au fost puse în executare, motivele punerii cu întârziere în executare sau netrimiterii spre executare a hotărârilor judecătorești penale definitive. Și asta pentru a verifica respectarea de către instanțe a termenului legal de trimitere spre executare a sentințelor definitive.

În rezultatul analizei informației, Inspecția Judiciară a constatat că, per ansamblu, hotărârile judecătorești penale sunt puse în executare în termen, însă mai există cazuri în care termenul de punere în executare a sentințelor de condamnare definitive a fost încălcat din diverse motive.

Inspecția judiciară a conchis că situațiile de încălcare a termenului de trimitere spre executare a hotărârilor penale definitive sunt generate de volumul mare de lucru al specialiștilor din cadrul Direcțiilor/Secțiilor penale de evidență și documentare procesuală a judecătoriilor, de fluxul mare de dosare, interpelări, petiții.

Trimiterea spre executare cu întârziere a hotărârilor penale definitive este justificată și prin faptul că dosarele sunt transmise Direcțiilor/Secțiilor penale de evidență și documentare procesuală a judecătoriilor cu încălcarea termenului legal, de 5 zile, inclusiv și faptului că dosarele, după examinarea cauzelor penale de către instanțele ierarhic superioare, sunt remise cu întârziere instanțelor de fond pentru a fi puse în executare.

În unele cazuri, executarea pedepsei a fost amânată în temeiul art. 96 din Codul penal și urmează a fi puse în executare la expirarea termenului amânării executării pedepsei.

În final, Inspecția Judiciară a propus să fie atenționați președinții și vicepreședinții judecătoriilor despre necesitatea intensificării controlului asupra modului de executare a dispoziției art. 468 din Codul de procedură penală în ceea ce privește respectarea termenului legal de punere în executare a hotărârilor judecătorești penale, inclusiv a hotărârilor judecătorești penale, care au fost modificate în urma controlului judiciar în ordine de apel și/sau recurs.

Totodată, s-a propus să fie atenționați judecătorii în privința respectării termenilor de redactare a sentințelor și asigurării transmiterii în termen a dosarelor penale Direcției/Secției penale de evidență și documentare procesuală a judecătoriei.

Totuși, în urma audierii Notei informative a Inspecției Judiciare, CSM a decis să atenționeze doar președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești privind respectarea termenului de trimitere spre executare a hotărârilor judecătorești penale definitive.

Precizăm că, art. 468 din Codul de procedură penală stabilește că trimiterea spre executare a hotărârii judecătoreşti se pune în sarcina instanţei care a judecat cauza în primă instanţă. Hotărârile definitive pronunţate în primă instanţă de către Curtea Supremă de Justiţie se pun în aplicare de către organul însărcinat cu punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de pe lângă judecătoria în raza teritorială a căreia se află Curtea Supremă de Justiţie. Dispoziţia de executare a hotărârii judecătoreşti, în termen de 10 zile de la data când hotărârea a rămas definitivă, se trimite de către preşedintele instanţei, împreună cu o copie de pe hotărârea definitivă, organului însărcinat cu punerea în executare a sentinţei conform prevederilor legislaţiei de executare. În cazul în care cauza a fost judecată în apel şi/sau în recurs, la copia de pe sentinţă se anexează copia de pe decizia instanţei de apel şi/sau de recurs.

Organele care pun în executare sentinţa comunică de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, instanţei care a trimis hotărârea dată despre punerea în executare a acesteia. Administraţia locului de detenţie trebuie să comunice instanţei care a trimis hotărârea locul unde condamnatul îşi execută pedeapsa.

Instanţa care a pronunţat sentinţa este obligată să urmărească executarea hotărârii.