Funcționarii vor trebui să declare banii cheltuiți pentru vacanțe, școli sau servicii medicale. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a prezentat pentru consultări publice proiectul revizuit al Regulamentului privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică.

Astfel, la secțiunea servicii procurate se va indica serviciul/serviciile (de același tip) procurate în perioada declarării de subiectul declarării și membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie”, după cum urmează:

  • ”Descrierea serviciului” – orice tip de cheltuieli, servicii medicale (medicină dentară, plastică, chirurgie generală, etc.), servicii turistice, bilete avia, servicii recreaționale, serviciii locative/comunale/necomunale, cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația bunurilor imobile și mobile, achitarea studiilor preșcolare/școlare/liceale/universitare/ postuniversitare, achitarea chiriei bunurilor mobile și imobile, achitarea serviciilor de transport, cu condiția că au fost realizate pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii.
  • ”Numele sau denumirea prestatorului serviciului” – se indică numele prestatorului de serviciu pentru situația în care acest serviciu a fost prestat de o persoană fizică iar în cazul persoanei juridică se va indica denumirea acesteia.   
  • ”Valoarea serviciului” – se va indica prețul real plătit pentru serviciu.
  • ”Valoarea de piață a serviciului” – se va indica valoarea la care servicii similare erau vândute în ziua procurării serviciului.
  • ”Motivul diferenței dintre valoarea serviciului și valoarea de piață a serviciului” – se indică informații cu bună-credință în vederea argumentării cazurilor în care există difență dintre sumele indicate la literele c) și d) din prezentul punct. 
  • ”Data procurării” – se indică data/luna/anul în care a fost realizată tranzacția/transferul mijloacelor financiare în schimbul/echivalentul cărora a fost prestat serviciul procurat.        
  • ”Numele beneficiarului efectiv” – se indică numele de familie și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.