Comisia economie, buget și finanțe a examinat propunerile pe marginea proiectului de lege privind organismele de plasament colectiv alternative și va înainta Parlamentului proiectul pentru adoptare în lectura a doua. 

Proiectul stabilește cadrul legal de constituire, autorizare și funcționare a Organismelor de plasament colectiv alternative (OPCA), determină cerinţele faţă de organizarea, licențierea şi activitățile desfășurate de societățile de administrare şi depozitarii activelor OPCA.

Organismele de plasament colectiv alternative sunt entităţi care funcţionează pe principiul repartizării riscurilor şi a căror activitate constă în atragerea şi colectarea de resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice prin emiterea şi plasarea titlurilor de participare în scopul investirii ulterioare a mijloacelor atrase în valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare, precum şi în active imobiliare sau alte drepturi patrimoniale.

OPCA pot fi constituite ca persoană juridică, înfiinţată prin act de constituire (ca societate pe acţiuni sau societate în comandită) sau prin contract de societate civilă, fără a constitui o persoană juridică -  fond de investiţii. OPCA pot fi de tip deschis şi de tip închis.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, cerințe pentru supravegherea și licențierea Societății de administrare a investițiilor (SAI), aceasta având forma de administrare – societate pe acțiuni a cărei activitate curentă este administrarea unuia sau mai multor OPCA.

De asemenea, proiectul stabilește activitățile și obligațiile depozitarului, clarifică răspunderea acestuia în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a activității sale.  

Proiectul conține norme specifice protecției deținătorilor de titluri de participare.

Proiectul de lege privind organismele de plasament colectiv alternative a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare în conformitate cu legislația UE și transpune prevederile mai multor directive ale Parlamentului European.

Actul are 46 articole împărțite în opt capitole, urmând să intre în vigoare la expirarea termenului de șase luni după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.