Proiectul de Lege pentru modificarea Codului muncii a fost definitivat. Potrivit informațiilor prezentate de Confederația Națională a Patronatului, noua variantă a documentului prevede că, în cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii, la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității si sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.

De asemenea, documentul reglementează munca la distanță. Astfel, munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea acesteia, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţine, în afara locului de muncă organizat de angajator, folosind inclusiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Salariații cu munca la distanță sunt salariații care au încheiat un contract individual de muncă care prevede posibilitatea prestării muncii la distanță sau  au prevăzut această posibilitate printr-un acord suplimentar la contractul existent.

Salariatul cu munca la distanță se bucură de toate drepturile și garanțiile recunoscute prin lege, prin contractul colectiv de muncă sau alt act normativ la nivel de unitate aplicabil salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.

Proiectul mai prevede că particularități privind munca la distanță pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă, sau în regulamentul intern al unităţii, ori în alt act normativ la nivel de unitate.

Încheierea, modificarea și conținutul contractului individual de muncă privind munca la distanță

Contractul individual de muncă privind munca la distanță se încheie şi se modifică în temeiurile generale prevăzute de cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate. Contractul individual de muncă privind munca la distanță va conține, în afara clauzelor prevăzute la art. 49 din cod, următoarele clauze:

a) condițiile de prestare a muncii la distanță;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului și modalitatea de realizare a controlului;

c) modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de salariatul cu munca la distanță;

d) condițiile privind suportarea cheltuielilor aferente activității în regim de muncă la distanță;

e) alte prevederi agreate de părți.

Angajatorul va organiza securitatea şi sănătatea salariaților cu munca la distanță în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă.

Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță are loc în temeiurile generale prevăzute de cod, folosind inclusiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.