Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Mai exact, este vorba de nerespectarea termenelor pentru încheierea contractelor de achiziții publice. Astfel, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări. Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice, „contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:
  • 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
  • 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”.
În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor loturi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare). De exemplu: s-a inițiat o licitație publică cu valoare estimată de 5.000.000 lei, obiectul achiziției fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 de mii de lei și 3 milioane de lei. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contractelor, chiar și pentru contractul de 250 de mii de lei, va fi de 11 zile. Prin urmare, termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice. Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului civil, art. 261 alin. (1) - „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în considerare la calcularea termenului”. Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenului de așteptare. Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, respectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.