Contractele privind investițiile în construcții vor fi înlocuite de contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor în curs de construcție. Astfel, persoanele care vor cumpăra un apartament în construcție nu vor mai fi investitori, așa cum este în prezent, dar vor obține drept de proprietate. Prevederea este stipulată în proiectul de modificare și completare a Codului civil. Contractul va trebui să prevadă mai multe clauze esențiale, inclusiv:
 • numărul cadastral al bunului imobil în construire. Prin urmare, imobilul trebuie să fie înregistrat în registrul bunurilor imobile înainte de încheierea contractului. Copia planului obiectului contractului, aprobat în modul stabilit, se anexează la contract;
 • numărul şi data eliberării, şi expirării autorizaţiei de construire în al cărei temei vânzătorul construieşte sau asigură construirea obiectului contractului; datele de identificare a proiectului de construcție. Aceasta oferă cumpărătorului certitudine că construcția este autorizată legal și cunoaște datele ei. Copia autorizației se anexează la contract;
 • natura dreptului pe care vânzătorul îl deţine asupra terenului pe care se construieşte (drept de proprietate sau de superficie), precum şi temeiul de dobândire a acestui drept. Prin urmare, Proiectul vine cu norma categorică că cel care deține ”locațiune/arendă cu drept de construcție” nu poate vinde bunuri imobile în construire, deoarece nu va putea asigura cumpărătorului un drept real asupra terenului. În cazul superficiei, se va prevedea termenul superficiei și efectele stingerii dreptului de superficie prevăzute de lege și, după caz, de actul de constituire a superficiei;
 • cota-parte din dreptul asupra terenului, construcţiei şi altor părţi comune care se transmite cumpărătorului. Conform concepției Proiectului privind condominiul, dreptului de proprietate asupra unității (apartament etc.) și cota-parte asupra dreptului asupra terenului formează o unitate juridică. Prin urmare, vânzătorul nu poate vinde cumpărătorului doar apartamentul fără a-i transmite, în același contract, și cota-parte din teren;
 • dacă există, descrierea drepturilor de folosință exclusivă acordate cumpărătorului asupra anumitor părți comune ale condominiului, conform actului de constituire a condominiului. De exemplu, se indică dacă cumpărătorul are dreptul exclusiv de a se folosi de o anumită debara sau de un anumit loc de parcare, conform actului de constituire a condominiului;
 • data asumată de dare în exploatare, determinată prin indicarea unei date calendaristice concrete;
 • preţul total şi, după caz, graficul de plată a ratelor;
 • dacă s-a convenit, faptul că cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate doar după achitarea preţului integral (rezerva proprietăţii). În practică, vânzătorii își rețin proprietatea până când nu se achiă prețul integral.
De asemenea, vânzătorul înainte de încheierea contractului și, la cerere, oricând pe durata executării acestuia, este obligat să aducă la cunoștința cumpărătorului:
 • proiectul de construcție și, la cererea cumpărătorului, să-i furnizeze copii, sub semnătura pe proprie răspundere a vânzătorului, a proiectului de construcție sau anumite file solicitate de cumpărător;
 • actul de constituire a condominiului și, dacă există, statutul asociației de proprietari în condominiu și regulamentul condominiului;
 • identitatea antreprenorului și altor furnizori;
 • faza actuală de executare a construcției.
Proiectul mai prevede că dreptul de proprietate al cumpărătorului este supus înregistrării provizorii în registrul bunurilor imobile. Este interzis să se perceapă de la cumpărător orice plăţi prevăzute de contract înainte de înregistrarea provizorie. Autorii proiectului afirmă că, în prezent, deși Legea cadastrului bunurilor imobile, prevede generic că contractele privind investiţiile în construcţii se înregistrează, în practică înregistrarea constă într-o simplă notare, pentru a asigura prioritatea primului investitor față de eventuali noi investitori cărora dezvoltatorul le-ar putea vinde același apartament. În acest caz, investitorii sunt simpli creditori ai dezvoltatorului și nu au un drept real asupra apartamentului în caz că acesta devine insolvabil și nu poate continua construcția. Singura garanție în astfel de cazuri fiind faptul că, începând din anul 2013, Legea insolvabilităţii acordă creanţelor persoanelor fizice, născute din contracte de investire în construcţia de locuinţe, statut de creanțe garantate. Astfel, se propune că dreptul de proprietate al cumpărătorului este înregistrat provizoriu în registrul bunurilor imobile, iar cumpărătorul devine proprietar după darea în exploatare a construcției și, dacă se prevede în contract, după achitarea tuturor ratelor din preț. Totodată, vânzătorul continuă să fie înregistrat ca proprietar al imobilului și aceasta îi permite să îndeplinească formalitățile administrative și tehnice necesare la ridicarea construcției și darea ei în exploatare. Avantajul pentru cumpărător este că el nu mai este un simplu creditor al vânzătorului, ci are un drept real, condiționat, asupra imobilului. În proiect se precizează că, cumpărătorul păstrează dreptul de a înstrăina sau ipoteca dreptul de proprietate înregistrat provizoriu fără consimţământul vânzătorului. Dar persoana care dobândeşte de la cumpărător dreptul de proprietate înregistrat provizoriu, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile pe care cumpărătorul le deţine în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construire fără consimţământul vânzătorului. De asemenea, dacă mai mulţi cumpărători s-au unit într-o asociaţie în condominiu, aceasta poate exercita faţă de vânzător drepturile care rezultă din executarea necorespunzătoare a proiectului de construire, prevăzut de contract.