Proiectul cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, a structurii și efectivului-limită ale acestuia prevede modul de organizare și funcționare a Inspectoratului, creat în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza reorganizării prin fuziune a Inspectoratului Ecologic de Stat și Serviciului Piscicol, devenind succesor de drepturi și obligații ai acestora. La fel, acesta stabilește efectivul-limită și structura acestuia, fiind preluate unitățile și competențele în domeniul controlului geologic de la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale și în domeniul securității și sănătății în muncă de la Inspectoratul de Stat al Muncii. Astfel, Inspectoratul pentru Protecția Mediului urmează să devină instituția responsabilă de realizarea controlului de stat în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale cu misiunea de a asigurarea aplicării și respectării actelor legislative şi normative în domeniul protecției mediului, de către întreprinderi, instituții, organizații, cu orice tip de proprietate și formă juridică de organizare, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și persoanele fizice. Funcțiile de bază ale Inspectoratului vor fi:
  • exercitarea supravegherii și controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei mediului, aerului atmosferic, florei, faunei, resurselor forestiere, piscicole, acvatice, solului, utilizarea subsolului şi resurselor naturale, gestionarea deșeurilor și substanțelor chimice, siguranța ocupațională, utilizarea rațională a resurselor naturale la întreprinderi, instituții, organizații, cu orice tip de proprietate și formă juridică de organizare, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și persoanele fizice;
  • prevenirea, contracararea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale.
  • coordonarea activităților cu impact asupra mediului înconjurător, susceptibile cu prejudicierea componentelor mediului, schimbarea mediului înconjurător sau resurselor naturale;
  • examinarea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale, aplicarea sancțiunilor conform legislației în vigoare, calcularea și recuperarea prejudiciilor aduse componentelor mediului înconjurător, inclusiv după principiul ”poluatorul plătește”;
  • exercită alte funcții în domeniul său de activitate, stabilite prin actele legislative şi normative în vigoare.
Conducerea instituției va fi formată din șef și doi șefi adjuncți, care vor asigura realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Inspectoratului şi șefii direcțiilor pe domeniile de activitate atribuite. De asemenea, Inspectoratul va fi constituit din aparat central (direcții, secții, servicii) şi subdiviziuni desconcentrate în teritoriu - inspecții pentru protecția mediului și centre de investigații ecologice.