Modificările și completările Legii asociațiilor de economii și împrumut au fost promulgate de șeful statului și au fost publicate în Monitorul Oficial. Conform noilor reguli, asociația poate investi mijloacele sale bănești, neutilizate la acordarea împrumuturilor, în conformitate cu politica de investiții aprobată de consiliu. Totodată, efectuarea investițiilor în capital sau în valori mobiliare ale societăților comerciale supuse controlului din partea autorității de supraveghere sau a Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția instrumentelor financiare derivate, se permite doar cu acordul scris al autorității de supraveghere, după cum urmează:
  • asociațiilor care dețin licență de categoria A – numai în societățile pe acțiuni în care acestea dețineau calitatea de acționar la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  • asociaţiilor care deţin licenţă de categoria B sau C şi asociaţiilor centrale.
Legea mai prevede că pentru evitarea conflictelor de interese, inclusiv a situaţiilor care pot genera conflicte de interese, administratorilor şi angajaţilor asociaţiei le revin următoarele obligaţii:
  • să nu urmărească un interes financiar sau personal şi să acţioneze doar în interesul asociaţiei și al membrilor acesteia;
  • să nu ofere împrumuturi din surse proprii membrilor sau să nu accepte depuneri de economii de la membri în nume propriu;
  • să nu utilizeze bunurile ori însemnele (emblema, antetul, ştampila) asociaţiei în scopuri personale şi să nu se angajeze în afaceri personale în numele asociaţiei;
  • alte obligaţii stabilite în Codul de bună conduită în sistemul asociațiilor de economii și împrumut, aprobat de către asociația centrală.
Asociațiile de economii și împrumut trebuie să își conformeze activitatea, statutul şi regulamentele interne la noiile reglementări în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii. Acestea sunt scutite de achitarea taxei pentru înregistrarea modificărilor impuse la statut. Totodată, de la începutul anului viitor taxele pentru eliberarea şi reperfectarea licenţei, precum şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia nu vor mai fi achitate în bugetul de stat. Banii urmează să fie tranferați în bugetul autorității de supraveghere. Documentul mai prevede că Guvernul și CNPF, până la data de 1 ianuarie 2020, trebuie să elaboreze și să prezinte Parlamentului pentru aprobare proiectele de acte legislative privind garantarea depunerilor de economii membrilor asociațiilor de economii și împrumut. Totodată, în termen de un an de la data publicării legii:
  • vor prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu noua lege;
  • vor aduce actele lor normative în concordanţă cu legea şi vor adopta actele normative necesare pentru executarea acesteia.