Reguli noi pentru înregistrarea obligațiunilor emise de autoritățile publice locale și a ofertei publice pe piața primară. Comisia Națională a Pieței Financiare a prezentat pentru consultări publice proiectul Instrucțiunii privind emisiunea și modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile publice locale. Decizia de emitere a obligaţiunilor se adoptă de către autorităţile reprezentative şi deliberative ale emitentului în baza documentelor de fundamentare a necesităţii şi eficienţei economice a emisiunii (studiul de fezabilitate), ce rezidă din scopul finanţării proiectelor de investiţii capitale a programelor de dezvoltare sau refinanţării datoriei pe termen lung contractate anterior. De asemenea, decizia se adoptă în baza actului ce atestă faptul că volumul emisiunii de obligațiuni preconizate, de rând cu rambursarea sumei de principal, achitarea dobânzilor şi altor plăţi aferente împrumutului, se înscriu în limitele prevăzute de lege. Decizia emitentului, prin care se autorizează emisia de obligațiuni, va include cel puțin următoarele elemente:
  • suma emisiei și valoarea nominală a unei obligațiuni;
  • forma de achitare a obligațiunilor (cu discount sau cu dobândă);
  • rata dobânzii, metoda de determinare și termenul de achitare a dobânzii, după caz;
  • prețul de emisie, în cazul în care acesta este diferit de valoarea nominală;
  • perioada de rambursare;
  • scopul pentru care se contractează împrumutul.
Decizia emitentului privind emisiunea de obligațiuni pe termen lung (mai mare de un an) urmează a fi coordonată, preventiv adoptării acesteia, cu Ministerul Finanţelor. Onorarea angajamentelor generate de obligaţiunile emise de către autorităţile administraţiei publice locale se efectuează doar din contul veniturilor emitentului (bugetul unităţii administrativ-teritoriale). În acest context, emitenţii sunt în drept să emită doar obligaţiuni cu acoperire. Documentele, care se perfectează la contractarea unui împrumut prin emisie de obligațiuni, vor include clauze potrivit cărora autoritatea executivă şi autoritatea reprezentativă şi deliberativă se obligă să ramburseze împrumutul, după caz, să plătească dobânzile aferente acestui împrumut, numai din veniturile bugetului respectiv. Guvernul și autoritățile administrației publice centrale nu pot fi invocați drept garanți ai rambursării datoriei, conform contractului de împrumut încheiat de emitent. În cazul în care emitentul formează datorii cu termen expirat, pentru împrumuturile atrase prin emisie de obligațiuni, acesta nu este în drept să emită obligațiuni noi în alte scopuri, decât restructurarea obligaţiei nestinse. Emitentul poate emite obligaţiuni de diferite clase, doar în formă nominativă nematerializată și doar în monedă naţională. Obligațiunile se achită numai cu mijloace băneşti, achitarea în rate a acestora nu se admite. Obligaţiunile se emit numai prin ofertă publică. Aceasta se efectuează doar prin intermediul societăţilor de investiţii ce dețin licență de categoria ”B” (doar în cazul plasării obligațiunilor fără angajament ferm), categoria ”C” şi al persoanelor acceptate, care, conform Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, sunt în drept să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul Republicii Moldova.