Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a autorizat delegarea judecătorilor înscrişi la activităţile de instruire în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), pentru prima jumătate a anului. Planul calendaristic de formare continuă a judecătorilor, pentru semestrul I al anului 2018, prevede desfăşurarea seminarelor, meselor rotunde şi atelierelor de lucru cu tematicile:
 • Utilizarea cunoștinţelor speciale în justiţia penală;
 • Clasificarea expertizelor judiciare;
 • Conceptul acreditării în expertiza judiciară;
 • Dispunerea expertizei judiciare;
 • Aprecierea juridică și științifică a rapoartelor de expertiză judiciară;
 • Protecția proprietății intelectuale: limita drepturilor exclusive;
 • Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în instanţele de judecată;
 • Sursele informaționale în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • Soluţionarea extrajudiciară a conflictelor în domeniul proprietății intelectuale;
 • Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor legate de trafic de persoane, organe, ţesuturi și celule;
 • Investigarea şi judecarea infracţiunilor privind viaţa sexuală;
 • Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant;
 • Investigarea şi judecarea infracţiunii de escrocherie şi delapidare;
 • Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor în domeniul transportului;
 • Particularităţile instrumentării şi judecării cauzelor penale de contrabandă şi crimă organizată;
 • Practica judiciară privind examinarea cauzelor legate de violență în familie;
 • Interpretarea legislaţiei penale şi identificarea rolului judecătorului în interpretarea cazuală a legislaţiei penale;
 • Actele procesuale de dispoziţie ale judecătorului de instrucţie în faza de urmărire penală;
 • Procedura de examinare a demersurilor procurorului cu privire la măsurile speciale de investigaţie;
 • Procedura examinării plângerilor împotriva actelor organului de urmărire penală;
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului, aplicarea jurisprudenței CtEDO în ordinea juridică internă;
 • Nediscriminare și egalitate;
 • Asigurarea drepturilor fundamentale ale persoanei în contextul cooperării juridice internaționale a statelor;
 • Probele și fructul pomului otrăvit într-o cauză penală - practica instanţelor naţionale și recomandările Curţii Constituţionale;
 • Admisibilitatea probelor, corelația dintre drepturile omului și procedurile legale la urmărirea penală și judecarea cauzei;
 • Sănătatea mintală și maladiile mintale;
 • Abuzul asupra copiilor;
 • Securitatea informaţională şi implementarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal;
 • Metodici şi tactici de investigare și judecare a infracțiunilor săvârșite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale;
 • Particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor privind infracţiunile informatice;
 • Investigarea infracțiunii privind spălarea banilor;
 • Metode de prevenire a comportamentului corupţional;
 • Problematica calificării unor infracțiuni economice, de corupție și conexe, corupţia electorală;
 • Metodica investigării unor categorii de infracţiuni economice;
 • Metodica investigării infracțiunilor de corupţie și a celor conexe;
 • Recuperarea veniturilor dobândite din activități infracționale;
 • Măsuri de ocrotire a persoanelor fizice adulte;
 • Medierea judiciară;
 • Procedura cu elemente de extraneitate;
 • Comunicarea verbală, nonverbală și paraverbală;
 • Elemente de programare neurolingvistică;
 • Tipologia de temperamente/personalitate într-o comunicare eficientă;
 • Managementul timpului;
 • Abilităţi de negociere și convingere;
 • Managementul timpului şi al calităţii serviciilor judiciare;
 • Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor;
 • Relații cu mass media și crearea strategiilor de comunicare;
 • Deontologia, disciplina şi responsabilitatea judecătorilor;
 • Garanţii normative şi jurisprudenţiale concurente activităţii speciale de investigaţii;
 • Competența subiecților procesuali în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
 • Probele şi administrarea lor prin intermediul măsurilor speciale de investigaţie;
 • Investigaţia sub acoperire şi provocarea prin prisma CEDO şi practica CtEDO;
 • Contractele translative de proprietate;
 • Succesiunea testamentară şi legală;
 • Drepturile reale: gajul şi ipoteca;
 • Standardele internaționale în domeniul protecției proprietății;
 • Dreptul de proprietate în contextul procedurii de insolvabilitate.
Pentru a participa la instruiri judecătorii trebuie să se înscrie, în prealabil, prin intermediul Sistemul Informațional al Institutului Național al Justiției. CSM susține că judecătorii care se înscriu la seminarele de formare continuă sunt obligați să participe la acestea, deoarece cursurile de instruire au menirea de a le asigura o platformă largă de cunoștințe, experiențe și posibilitatea de a îmbunătăți efectuarea actului de justiție în Republica Moldova. Totodată, preşedinţii instanţelor judecătoreşti sunt obligați să asigure prezenţa judecătorilor înscrişi la activităţile de instruire, conform listelor care vor fi publicate pe pagina web a CSM.