În anul 2018, Banca Națională a Moldovei (BNM) susține că va continua exercițiul de transparentizare, inițiat anterior, și va colabora cu instituțiile abilitate ale statului și cu autorități de supraveghere din afară țării pentru finalizarea controlului tuturor proprietarilor finali ai băncilor moldovenești. În particular, BNM va continua efortul consolidat pentru a se asigura că acțiunile celor mai mari bănci sunt deținute de către investitori ce corespund criteriilor de calitate și transparență. Totodată, BNM va solicita băncilor să dispună de un cadru riguros de administrare a activității. Acesta ar trebui să includă o structură organizatorică clare cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, precum și procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care sunt sau ar putea fi expuse. De asemenea, trebuie să includă un proces de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), stres-teste, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative şi contabile stricte. BNM mai menționează că o atenție sporită va fi acordată deciziilor manageriale ale băncilor, existenței comitetelor specializate ale consiliilor băncilor, corespunderii la nivel colectiv și individual a cunoștințelor și aptitudinilor membrilor organelor de conducere și a persoanelor cu funcții cheie etc. La prima etapă, BNM a solicitat tuturor băncilor să realizeze o autoevaluare a guvernanței corporative și să întreprindă toate măsurile necesare pentru conformarea cu cadrul legal. Ca și în anul precedent, în 2018, riscul de credit rămâne a fi cel mai semnificativ și important domeniu al priorităților de supraveghere. În particular, o atenție sporită se va acorda creării în timp util a reducerilor pentru pierderi la active și angajamente condiționale, diminuării nivelului creditelor neperformante, managementului și practicilor de evaluare a garanțiilor, precum și politicilor de renegociere a creditelor existente. De asemenea, BNM va evalua cadrul de gestionare a riscului de credit, analizând procedurile, politicile, strategiile și practicele băncilor, în contextul identificării, cuantificării, monitorizării și diminuării în timp a acestuia. Concomitent, BNM va examina zilnic din oficiu portofoliul de credite al fiecărei bănci în baza Registrului Riscului de Credit cu scopul supravegherii și identificării practicilor imprudente. Mai mult, va fi efectuată identificarea grupurilor de persoane, care acționează concertat, pentru a fi raportate expunerile ”mari” și conformarea acestora la limitele prudențiale stabilite. Potrivit datelor BNM, în structura activelor, ponderea cea mai mare îi revine portofoliului de credite, care la sfârșitul anului trecut a constituit 42,3%. Anul 2017 a fost caracterizat prin probleme aferente ponderii înalte a creditelor neperformante în totalul acestora (18,5%). În același timp, BNM va continua procesul de identificare a persoanelor afiliate și de examinare a tranzacțiilor băncii cu acestea. Banca Centrală va elabora un ghid cu privire la gestionarea riscurilor ce țin de părțile afiliate, pentru a ajuta băncile să-și fortifice procesele interne. Suplimentar, BNM va adopta metodologia și procedurile interne pentru situațiile în care se prezumă expunerea băncii la părțile afiliate. În baza acestor măsuri, și a rezultatelor evaluării părților afiliate efectuate, băncilor li se va cere să prezinte planuri de acțiuni, cu termene concrete de realizare, care să asigure conformarea deplină cu deciziile adoptate de Comitetul executiv al BNM pentru remedierea situației ce ține de părțile afiliate. Riscul asociat tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC), îndeosebi riscul cibernetic, rămâne a fi una din prioritățile de bază ale supravegherii. Și asta pentru că materializarea acestuia poate conduce la întreruperea activității bancare, compromiterea confidențialității și integrității informațiilor. Banca Națională a solicitat, anului trecut, instituțiilor bancare să efectueze unui audit extern complex în domeniul TIC. Băncile trebuie să prezinte rezultatele până în data de 31 martie. O altă prioritate a supravegherii bancare vizează combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.