Organizațiile necomerciale vor avea dreptul de a desfășura orice gen de activitate, neinterzisă de lege, pentru realizarea scopurilor sale statutare, inclusiv activitatea economică. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege, prezentat pentru consultări publice. În scopul evitării unor situații problematice întâlnite în practică de către organizațiile necomerciale, proiectul de lege stabilește expres că vor avea dreptul să:
  • realizeze și să promoveze inițiative cu caracter civic, economic, cultural, educativ, precum și alte inițiative neinterzise de lege;
  • desfășoare activități ştiinţifice și de instruire;
  • difuzeze liber informații prin orice forme neinterzise de lege;
  • solicite și să primească mijloace financiare și materiale, din țară sau de peste hotare, inclusiv fonduri publice;
  • finanțeze programe în țară și în străinătate, prin acordarea de granturi, burse, ajutoare materiale și financiare;
  • reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi și ale altor persoane în fața autorităților publice în vederea atingerii scopurilor statutare.
Astfel, proiectul prevede, pentru prima dată, dreptul organizațiilor necomerciale de a practica antreprenoriatul social, precum și dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală. În același timp, prin lege este prevăzută interdicția distribuirii profitului organizației între membri fondatori și alte persoane, aceasta fiind o condiție sine qua non de activitate a sectorului necomercial. Legea stabilește un model flexibil care permite organizarea internă a organizațiilor necomerciale, în funcţie de preferințele membrilor. Sunt prevăzute garanții suplimentare pentru situațiile în care urmează a fi decisă reorganizarea și lichidarea asociației obștești și fundației. În cazul organizației bazate pe calitate de membru (asociațiile obștești), ultima nu este obligată să accepte noi membri, decât în condițiile prevăzute de statut. Această prevedere nu se aplică federațiilor sportive naționale. Proiectul de lege prevede dreptul și posibilitatea organizației necomerciale de a desemna un organ de control extern (auditor extern), fără a menține obligația de a desemna un cenzor. În același timp, proiectul prevede că organizația necomercială este obligată să respecte legislația Republicii Moldova, inclusiv să:
  • își ajusteze statutul în cazul modificării legislației;
  • țină evidența membrilor săi în cazul asociațiilor obștești;
  • prezinte, în termen de cel mult trei luni, organului înregistrării de stat, documentele care confirmă modificarea statutului, schimbarea adresei electronice, schimbarea sediului, a componenței organelor de conducere și de control.
Organizațiile vor trebui să publice rapoarte anuale de activitate în cel mult șase luni de la sfârşitul anului pentru care este întocmit. Dacă organizația necomercială nu publică raportul anual de activitate, ea va transmite o copie a raportului oricărui solicitant în termen de cel mult o lună. Raportul anual de activitate va conţine informaţii referitoare la activitățile desfășurate, valoarea mijloacelor financiare şi materiale obținute şi folosite, precum și alte informații relevante. Ce noutăți sunt propuse la capitolul constituirea și înregistrarea organizațiilor necomercial, vedeți aici.