Banca Națională a Moldovei a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit. Proiectul hotărârii stabilește reguli privind identificarea și calcularea ajustărilor generale și a ajustărilor specifice pentru riscul de credit care au fost recunoscute în situațiile financiare ale băncii, conform cadrului contabil aplicabil, dar care nu au fost incluse în calculul fondurilor proprii. De asemenea, sunt stabilite norme referitoare la pierderile legate exclusiv de riscul de credit care sunt recunoscute în cadrul contabil, așa cum ar fi deprecierea și ajustările de valoare pentru activele financiare sau provizioanele pentru elementele extrabilanțiere, și care au fost deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii. Totodată, băncile care aplică abordarea standardizată vor trebui să trateze ajustările generale pentru riscul de credit în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital, precum și să documenteze rezultatele identificării și calculului ajustărilor generale și ajustările specifice pentru riscul de credit. La identificarea ajustărilor generale și a ajustărilor specifice pentru riscul de credit, în contextul determinării cerințelor de fonduri proprii, proiectul hotărârii a delimitat modalitatea de calculare a acestora prin respectarea anumitor criterii. Astfel, banca va include în calculul ajustărilor generale pentru riscul de credit următoarele pierderi:
  • pierderile recunoscute pentru a acoperi pierderea istorică medie a portofoliului care este mai mare decât media din ultimii ani, deși în prezent nu există dovezi ce țin de existența unor evenimente generatoare de pierderi care să confirme nivelul de pierderi observat în trecut;
  • pierderile în legătură cu care banca nu are cunoștință privind deteriorarea calității creditului pentru un grup de expuneri, dar în cazul cărora un anumit grad de neplată este probabil, din punct de vedere statistic, pe baza experienței anterioare.
Totodată, banca include întotdeauna în calculul ajustărilor specifice următoarele pierderi:
  • pierderile recunoscute în contul de profit sau pierdere pentru instrumente evaluate la valoarea justă care reprezintă deprecieri pentru riscul de credit conform cadrului contabil aplicabil;
  • pierderile rezultate din evenimentele actuale sau anterioare care afectează o singură expunere semnificativă sau expuneri care nu sunt semnificative în mod individual și care sunt evaluate individual sau colectiv;
  • pierderile pentru care experiența anterioară, ajustată pe baza datelor observabile actuale, indică faptul că pierderea a avut loc, dar că banca nu știe încă la nivelul cărei expuneri au intervenit pierderile respective.
Regulament va fi aplicat băncilor cu sediul în Republica Moldova, precum și sucursalelor în Republica Moldova ale băncilor din alte state, care sunt licențiate de către Banca Națională a Moldovei.