Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei (INJ) anunţă concurs pentru completarea reţelei de formatori. Mai exact, se caută formatori pentru următoarele domenii:
 • expertiza judiciară;
 • protocol şi etichetă.
La concurs pot participa specialişti care au experienţă profesională de cel puţin 5 ani, cunosc limba română, au abilităţi de a planifica, proiecta, derula, evalua şi revizui activităţi de formare şi/sau programe de formare, precum şi de a dezvolta competenţe profesionale în cadrul Institutului. Misiunea formatorilor este de a instrui candidaţii la funcţiile de judecător şi de procuror. De asemenea, vor fi implicați în activitățile de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei (grefieri, asistenţi judiciari, şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consilieri de probaţiune etc.). Potrivit INJ, formatorul trebuie să deţină următoarele competenţe profesionale:
 • să posede cunoştinţe aprofundate de formare în domeniu şi să folosească terminologia specifică acestuia;
 • să poată formula raţionamente şi să susţină argumentat puncte de vedere în domenii integrate;
 • să dezvolte şi să promoveze un comportament social şi profesional adecvat sistemului de valori al societăţii;
 • să conceapă şi să organizeze programe de formare în domeniu în baza cadrului legal şi normativ (internaţional, naţional şi intern);
 • să proiecteze programe şi activităţi de formare pe baza identificării necesităţilor şi cererilor de formare în domeniul de activitate pentru care se angajează;
 • să evalueze şi să revizuiască continuu activităţile şi programele de formare;
 • să posede abilităţi de comunicare şi relaţionare în lucrul cu adulţii şi să înţeleagă caracteristicile de învăţare a adulţilor;
 • să posede cunoştinţe şi abilităţi în metodologia de formare a adulţilor şi să utilizeze tehnologia modernă de instruire;
 • să elaboreze documente educaţionale de formare;
 • să se autoevalueze şi să se formeze continuu.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de intenţie;
 • copia carnetului de muncă;
 • un model de curriculum sau un plan-scenariu pentru o activitate de formare continuă pe o temă la libera alegere din domeniul/disciplina pentru care candidează. De asemenea, vor fi anexate materialele didactice elaborate de formator (studii de caz, speţe etc.);
 • documente care atestă studiile superioare în domeniul juridic sau non-juridic pentru care concurează;
 • alte acte relevante postului pentru care candidatul participă la concurs.
Conform INJ, constituie un avantaj cunoaşterea de către candidat a unei limbi străine de circulaţie internaţională, utilizarea tehnologiilor informaţionale, participarea la programe de instruire profesională, confirmate prin documente, deţinerea titlurilor ştiinţifice sau didactice, a lucrărilor publicate în domeniul în care candidatul va desfăşura activitatea de formare şi domenii conexe, participarea la cursurile de pregătire a formatorilor. Candidaţii vor fi selectaţi de către comisia permanentă de concurs şi validaţi de către Consiliul Institutului.