Calitatea de persoană asigurată este confirmată prin eliberarea de către asigurător, în modul stabilit, a poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. În baza acesteia, persoana asigurată beneficiază de volumul integral de asistenţă medicală, prevăzut în Programul unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale. Potrivit Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, poliţa de asigurare este un document de strictă evidenţă şi se eliberează de asigurător în baza informaţiei actualizate şi prezentate de angajator în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. La fel, documentul se eliberează în baza listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului, prezentate şi actualizate de instituţiile abilitate, indicate la art.4 alin.(9). Un alt temei de eliberare a documentului este prezentarea actelor de identitate şi altor documente care certifică dreptul de obţinere a poliţei de către persoanele obligate prin lege să se asigure în mod individual. Totuși, acțiunea poliței de asigurare obligatorie de asistenţă medicală încetează odată cu pierderea calităţii de persoană asigurată, în cazul:
  • pierderii de către persoana asigurată din contul statului a dreptului de domiciliere în Republica Moldova;
  • expirării termenului de valabilitate a poliţei;
  • decesului persoanei asigurate.
Există situații când persoanele pot pierde calitatea de asigurat prin suspendarea acțiunii poliței de asigurare medicală. Acest lucru se întâmplă în cazul radierii de către instituţia abilitată, indicată la art. 4 alin. (9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală. La fel, acțiunea poliției este suspendată în cazul încetării raporturilor de muncă sau a suspendării, în temei legal, a activităţii unităţii. Alte motive pentru care polița medicală poate fi suspendată sunt:
  • încorporarea în serviciul militar în termen;
  • acordarea, pe parcursul unui an calendaristic, a concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice;
  • suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, cu excepţia cazurilor de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la un an, conform certificatului medical.
Salariaţii ale căror poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au fost suspendate conform alin. (5) lit. b), d) şi f) se atribuie la categoriile de persoane care se asigură în mod individual.